Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

21.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 101

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponnesta nuorten edustajien läsnäolosta kaupunginvaltuuston ja lautakuntien kokouksissa

HEL 2017-005414 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponnesta:

Syyskuussa 2017 perustettiin neljä toimialaryhmää, joiden tavoitteena on vahvistaa nykyisen Ruudin ydinryhmän ja tulevan nuorisoneuvoston ja toimialojen välistä vuoropuhelua ja nuorisoneuvoston vaikuttavuutta eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan vahvistetaan. Toimialaryhmän koolle kutsumisesta ja työskentelystä vastaa kukin toimialajohtaja.

Joulukuussa 2017 on menossa kaupunginhallituksen käsittelyyn esitys nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudista ja siihen liittyvistä uudistuksista. Esitys on laadittu nuorilta ja Ruudin ydinryhmältä saadun palautteen ja palvelumuotoilutoimisto Palmun Ruudista tekemän arvioinnin pohjalta.

Esityksessä esitetään, että Ruudin ydinryhmän nimi muutetaan Helsingin nuorisoneuvostoksi, joka asettuu vanhus- ja vammaisneuvostoa vastaavaksi ja kuntalain 26 §:n edellyttämäksi viralliseksi toimielimeksi. Esitykseen nuorten vaikuttamisjärjestelmän asettamiseksi on kirjattu, että  nuorisoneuvoston vaikuttamisen paikkoja lisätään kaikissa kaupungin toimielimissä.

Samoin esityksessä esitetään, että pormestari ja apulaispormestarit tapaavat nuorisoneuvoston jäsenet vähintään kaksi kertaa vuodessa. Apulaispormestari myös toimii yhteyshenkilönä oman lautakuntansa ja nuorisoneuvoston välillä.

Kaupunginkansliassa on parhaillaan valmisteltavana esitys, että kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisoneuvoston antama lausunto. Tarkoituksena on, että nuorilla on jatkossa kaupunginvaltuuston kokouksessa aloitteiden esittelyn yhteydessä myös puheoikeus. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää hyvänä aloitetta selvittää keinoja nuorten mahdollisuudesta olla läsnä kaupunginvaltuuston ja lautakuntien kokouksissa ja rajattuun määrään puheenvuoroja valtuuston kokouksissa ja lautakunnissa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kuitenkin pyytää huomioimaan, että kehittämistyötä tulee tehdä yhdessä nuorten kanssa. Tavoitteena on etsiä ja löytää sellaisia toimintamalleja, jotka tuntuvat nuorista mielekkäiltä ja heidän ajankäyttönsä kannalta järkeviltä.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Kirsi Verkka, opetuskonsultti, puhelin: 310 84026

kirsi.verkka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan on pyydetty lausuntoa 15.12.2017 mennessä valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponnesta: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään keinoja, joilla nuorten edustajat pääsevät lakisääteisten nuorisovaltuustojen (muissa kunnissa) tavoin olemaan läsnä kaupunginvaltuuston ja lautakuntien kokouksissa, ja kuinka heillä olisi myös mahdollisuus rajattuun määrään puheenvuoroja valtuuston kokouksissa ja lautakunnissa.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Kirsi Verkka, opetuskonsultti, puhelin: 310 84026

kirsi.verkka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566