Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

21.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 106

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2017 talousarvion toteutumisennusteet

HEL 2017-010461 T 02 02 01

Esitys

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi toimialan vuoden 2017 toteutumisennusteen.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti toteutumisennusteen perusteella kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi 3,7 miljoonan euron ylitysoikeutta talousarviokohtaan 21001 Kasvatus ja koulutus.

Esityksen perusteena ovat kaupungin saamat käyttötarkoitussidonnaiset valtionavustukset sekä muu ulkopuolinen rahoitus, jotka kattavat ylityksen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslian talousarvion toteutumisennusteista antaman ohjeen mukaan hallintokunnat tekevät vuonna 2017 kolme talousarvion toteutumisennustetta, joista tämä on kolmas.

Kanslian antamien ohjeiden mukaan toteutumisennusteet on annettava tiedoksi lautakunnalle. Lautakunnan on ryhdyttävä toimenpiteisiin, mikäli talousarvio ei ole toteutumassa.

Käyttötalouden tulojen ja menojen ennuste

Käyttötalouden nettomenojen (menot-tulot) ennakoidaan olevan talousarvion tasolla.

Tuloja arvioidaan kertyvän noin 3,7 miljoonaa euroa eli 10 % enemmän kuin talousarviossa. Lisätulot kertyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja johtuvat siitä, että lapsimäärä ylittää talousarviossa ennakoidun määrän.

Menoja ennakoidaan kertyvän 3,7 miljoonaa euroa eli 0,6 % yli talousarvion. Menoylitys johtuu kaupungin saamista käyttötarkoitussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa. Kaupungin näkökulmasta ylitys on tekninen, koska tulot kasvavat menoja vastaavasti.

Budjettirahoitteisessa toiminnassa ylityspaineita on suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Tämä johtuu siitä, että lapsi- ja oppilasmäärät ylittävät talousarvion. Kaupungin omissa päiväkodeissa on noin 460 lasta yli talousarvioperustan. Perusopetuksessa puolestaan ennakoidaan olevan oppilaita noin 360 yli talousarvion.

Ennusteen mukaan perusopetus pystyy sopeuttamaan tulosbudjettiaan siten, ettei ylityksiä tapahdu. Varhaiskasvatuksen ylityspaineet puolestaan pystytään kattamaan muissa palveluissa syntyvillä säästöillä.

Ammatillisen koulutuksen menoja laskee talousarviossa ennakoitua pienempi opiskelijamäärä. Perusopetuksen kotikuntakorvaukset jäävät talousarviossa ennakoitua pienemmiksi, samoin avustettavan iltapäivätoiminnan ja varhaiskasvatuksen avustukset. Kotikuntakorvausten perusosaa on laskettu vuoden 2016 tasosta. Perusosaan vaikuttaa vuosittainen kustannustenjaon tarkistus ja kustannustason muutosta kuvaava indeksikorotus, joka vuodelle 2017 oli mm. kilpailukykysopimuksen takia negatiivinen. Varhaiskasvatuksen avustusten pienenemiseen vaikuttaa lasten siirtyminen avustettavasta hoidosta päiväkotihoitoon.

Investointimenojen ennuste

Irtaimen omaisuuden määrärahoista ennustetaan jäävän käyttämättä noin 4,4 miljoonaa euroa johtuen lähinnä vuodelle 2018 siirtyvistä hankinnoista. Vuoden 2018 määrärahoihin tullaan esittämään siirtyvien hankkeiden perusteella 3,4 miljoonan euron ylitysoikeutta. Digihankkeelle osoitetut määrärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan vuodelle 2018 siirtyvät hankinnat huomioiden. Muut (kuin digihankkeeseen liittyvät) investoinnit ovat viivästyneet osittain peruskorjausten viivästyksistä johtuen ja osittain toimitusaikatauluista johtuen. Irtaimen omaisuuden määrärahoja jää käyttämättä noin miljoona euroa johtuen siitä, että investoinnit tulivat suunniteltua edullisemmiksi mm. kierrätyskalusteiden käytön vuoksi. Lisäksi osa talousarvioon sisältyneistä hankinnoista ehdittiin tehdä jo vuoden 2016 puolella.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Toimialalla on kaikkiaan seitsemän sitovaa tavoitetta vuoden 2017 talousarviossa. Toimialan sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Asiakasmäärät

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa kaupungin päiväkotien lasten määrän ennustetaan ylittävän talousarvion 457 lapsella. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa on 105 lasta vähemmän kuin talousarviossa on ennakoitu.

Valtionosuuteen oikeuttavia oppilaita ja opiskelijoita ennakoidaan olevan kaikkiaan 61 163, eli noin 280 (-0,5%) vähemmän kuin talousarviossa on ennakoitu.

Suomenkielisessä perusopetuksessa oppilasmäärä ylittää talousarvion 356 oppilaalla ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa 20 oppilaalla. Suomenkielisen lukiokoulutuksen opiskelijamäärä jää 120 opiskelijaa alle talousarvion. Ruotsinkielisen lukiokoulutuksen opiskelijamäärä puolestaan ylittää talousarvion 40 opiskelijalla. Oppisopimusten määrä jää noin 360 sopimusta ja ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä noin 220 opiskelijaa alle talousarvion.

Suomenkielisen lukiokoulutuksen opiskelijamäärän jääminen talousarviosta on huomioitu tulosbudjetissa. Stadin ammattiopiston aloituspaikat saatiin täyteen syksyn 2017 yhteishaussa, mutta kokonaisopiskelijamäärän ennakoidaan jäävän tavoitteesta. Koko oppilaitoksen osalta läpäisy on parantunut. Palvelun ja viestinnän sekä tekniikan ja logistiikan toimialoilla läpäisy kuitenkin heikkeni eli keskeyttäminen kasvoi. Molemmilla toimialoilla on opiskelijoita, joiden oppimisvalmiudet ovat heikot. Tämä liittyy usein puutteellisiin perustaitoihin, kuten suomen kielen taitoon. Lisäksi useisiin näiden toimialojen tutkintoihin ei tulla ensimmäisellä hakutoiveella, mistä syystä alan vaihtaminen on yleistä. Ohjautuminen avoimista opinnoista tai osaamiskeskuksesta tutkintotavoitteiseen koulutukseen ei ole vielä riittävän tehokasta tai vapaat opiskelupaikat ja opiskelijoiden toiveet eivät kohtaa. Tutkintojen toteutustapoja kehitetään jatkuvasti siten, että joustava, jatkuva sisäänotto olisi mahdollista.

Vapaan sivistystyön opiskelijamäärien ja opetustuntimäärien ennustetaan pysyvän talousarvion tasolla.

Muutokset toimintaympäristössä ja riskeissä

Ennusteeseen ei sisälly oleellisia muutoksia talousarviossa esitettyihin toimintaympäristön muutoksiin tai riskeihin.

Esitykset toimenpiteiksi

Toimiala on bruttobudjetoitu: lautakuntaa sitovat kaupunginvaltuustoon nähden kokonaismenot riippumatta tulojen määrästä. Kokonaismenot eivät saa ylittää talousarviota ilman kaupunginvaltuuston myöntämää ylitysoikeutta.

Käyttötalouden menoissa ennustettu ylitys on luonteeltaan tekninen. Kaupungin saama ulkopuolinen rahoitus kattaa ylityksen. Mahdolliset talousarvion ylitysoikeusesitykset on tehtävä talousarvion noudattamisohjeiden mukaan 30.11. mennessä.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566