Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

21.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 102

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta nuorten aloitejärjestelmästä tiedottamisesta kouluissa ja oppilaitoksissa

HEL 2017-005411 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu Vuorjoen toivomusponnesta:

Perusopetuksen uuteen opetussuunnitelmaan on kirjattu paljon osallisuuteen ja vaikuttamiseen liittyviä tavoitteita. Uutena kokonaisuutena opetussuunnitelmassa on laaja-alaisen osaamisen tavoitteet, jossa on asetettu tavoitteita myös osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen taidoille. Näitä laaja-alaisen osaamisen taitoja harjoitellaan kaikissa oppiaineissa koko kouluajan.

Kaupungin koulut ja oppilaitokset osallistuvat aktiivisesti kaupungin nuorten osallisuusjärjestelmä Ruudin toimintaan. Näin ollen on luontevaa, että kouluissa ja oppilaitoksissa käsitellään oppitunneilla ja muissa tilanteissa nuorten aloitejärjestelmää ja ohjataan nuoria aloitteiden tekemisessä.

Nuorten aloitejärjestelmästä voidaan tiedottaa myös oppilas- ja opiskelijakunnan hallituksen kokouksissa. Oppilas- ja opiskelijakunnan ohjaavilla opettajilla on tässä keskeinen rooli. Lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa aloitteiden laatiminen soveltuu hyvin esimerkiksi yhteiskuntaopin sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opintoihin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla asiaa voidaan edistää opettajien täydennyskoulutuksissa, oppilas- ja opiskelijakuntapäivillä sekä kouluihin ja oppilaitoksiin jaettavalla materiaalilla.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Kirsi Verkka, opetuskonsultti, puhelin: 310 84026

kirsi.verkka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa 15.12.2017 mennessä valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta tiedottaa aloitejärjestelmästä Ruuti ydinryhmän ehdotuksen mukaisesti kouluissa esimerkiksi yhteiskuntaopin ja opinto-ohjauksen tunneilla sekä tarjota osana koulujen demokratiakasvatusta ohjausta nuorille aloitteiden tekemisessä.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Kirsi Verkka, opetuskonsultti, puhelin: 310 84026

kirsi.verkka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566