Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

21.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 112

Täysvarustelukoulujen esitystekniikan hankinta

HEL 2017-011005 T 02 08 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hankkia esitystekniikkaa Helsingin kaupungin täysvarustelukouluihin liitteen (hintavertailu) mukaisesti enintään 588 245,00 eurolla (ALV 0%). Lisäksi lautakunta päätti valtuuttaa toimialajohtajan tekemään sopimuksen ja tilauksen kevennetyn kilpailutuksen voittaneen toimittajan kanssa.

Tuotteet maksetaan tietotekniikkahankinnoista tililtä 450001, projektinumero 148924604408 (Digitalisaatio, esitystekniikka).

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on tehnyt hintatiedustelun puitesopimuksen (HEL 2015-009408) mukaisilta toimittajilta. Hintatiedot pyydettiin seuraavista tuotteista (sisältäen asennuksen, turvamerkinnän ja takuutarramerkinnän):

  1. 366 kappaletta videoprojektoreita
  2. 23 kappaletta lähiprojisointitykkejä
  3. 41 kappaletta 65” ammattinäyttöjä
  4. 17 kappaletta 75” ammattinäyttöjä
  5. 58 kappaletta liikuteltavia ammattinäyttöjen telineitä
  6. 415 paria kaiuttimia
  7. 60 kappaletta liikuteltavia langattomia kaiuttimia
  8. 460 kappaletta näyttökaapeleita- ja adaptereita

Määräaikaan 11.10.2017 klo 16.00 mennessä saatiin kolme tarjousta: Lyreco Finland Oy (525 270,50 €), Oy Mikrolog LTD (588 245 €) ja Tietokeskus Yhtiöt (769 798 €). Lyreco Finland Oy:n tarjous ei ollut vaatimusten mukainen tuotteen numero 2 osalta (2. Luokkahuone-lähiprojisointitykki). Tuote ei ollut lähiprojisointitykki eikä siinä ollut vaadittua kiinnitysmekanismia.

Kokonaishinnaltaan edullisin ja vaatimusten mukainen tarjous oli Oy Mikrolog LTD toimittama tarjous. Tuotteita tullaan hankkimaan enintään 588 245,00 eurolla (ALV 0%). Tämä päätös ei ole sopimus, vaan hankintasopimus tehdään erillisellä sopimuksella.

Tilaus tehdään kahdessa eri osassa.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566