Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/25

 

21.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 121

Vesaisten Helsingin piiri ry:n oikaisuvaatimus koululaisten perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustuspäätökseen

HEL 2017-006044 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Vesaisten Helsingin piiri ry:n vs. hallintojohtajan 3.10.2017 (§ 26) päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Lautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Hanna Keränen, taloussihteeri, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi

Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi

Liitteet

1

Vs. hallintojohtajan päätös 03.10.2017 § 26

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Järjestö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vesaisten Helsingin piiri ry on saanut avustusta perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2017–2018 yhteensä 49 858 euroa. Avustuksen perustana on ollut laskentapäivän 20.9.2017 oppilasmäärä, jolloin toimijalla on ollut 37 oppilasta. Lisäksi Vesaisten Helsingin piiri ry:lle on myönnetty kahden lisäohjaajan palkka- ja sivukulut syksylle 2017 erityisen tuen lisäresurssina.

Vesaisten Helsingin piiri haluaa oikaisun vs. hallintojohtajan avustuspäätökseen 3.10.2017 (§ 26) siten, että Vesaisten Helsingin piirille myönnetään 15 000 euron lisäavustus Nallin iltapäiväkerhon työntekijän palkkauskustannuksiin, koska myönnetyt avustukset eivät riitä työntekijöiden palkkakustannuksiin Nallin iltapäiväkerhossa.

Vesaisten Helsingin piiri ry on hakenut kolmen ohjaajan palkkakustannuksia erityisen tuen lisäresurssina, yhteensä 45 000 euroa 20.9.2017 päivätyillä sähköisillä hakemuksilla 1492952 ja 1493169. Erityisen tuen lisäresurssit on anottu seuraavasti: Keinutien ala-asteen ryhmään kaksi ohjaajaa ja Nallin sivukoulun ryhmään yhden ohjaajan.

Lisäohjaajan resurssien kohdentaminen pieneen, Nallin sivukoulun iltapäivätoiminnan kahden ohjaajan ryhmään ei ole perusteltua. Pääkoululla on palveluntuottajan toinen ryhmä ja sinne on myönnetty lisäohjaajaresurssia, jota voidaan tarvittaessa ohjata myös Nallin sivukoulun ryhmän tarpeisiin.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Hanna Keränen, taloussihteeri, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi

Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi

Liitteet

1

Vs. hallintojohtajan päätös 03.10.2017 § 26

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Järjestö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566