Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

21.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 108

Koulu- ja oppilaitostilojen ilta- ja vapaa-ajankäytön maksut 1.1.–30.6.2018

HEL 2017-012070 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että koulujen ilta- ja vapaa-ajankäytön tuntihinnat ja majoituksista perittävät maksut 1.1.–30.6.2018 säilytetään liitteen mukaisesti samana kuin syyslukukaudella 2017.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1

Tilahinnasto 2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 §:n 1 kohdan mukaan toimialalautakunnan tehtävänä on omalla toimialallaan päättää ja hyväksyä perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavaan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta.

Vuoden 2018 maksut esitetään säilytettäviksi samoina kuin syyslukukaudella 2017.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antaa 1.1.2018 lukien hallinnassaan olevien koulujen luokkahuoneita, aineopetustiloja, auditorioita, ruokasaleja ja muita erikoistiloja ilta- ja vapaa-ajan käyttöön. Lisäksi tiloja annetaan majoituskäyttöön lapsille ja nuorille.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen ilta- ja vapaa-ajan käytön varaaminen siirtyi 1.7.2017 lukien kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle.

Maksullista ilta- ja vapaa-ajankäyttöä on pääsääntöisesti arkisin kello 17.00–21.00 ja viikonloppuisin klo 9.00–21.00. Tilavarauksen päätyttyä iltavalvoja siistii vielä tilat, mihin hänelle on varattu aikaa yksi tunti.

Opetuslautakunta on päätöksessään 23.3.2010 määritellyt periaatteet, jotka oikeuttavat koulun ja oppilaitoksen rehtorin myöntämään tiloja maksutta käyttöön ennen kello 17.00.

Tilamaksun muodostuminen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ilta- ja vapaa-ajan käytön valvonta hankitaan ostopalveluna. Iltavalvojan työaika on puolitoista tuntia pidempi kuin koulurakennuksen käyttövuorot.

Hinnoittelussa on otettu huomioon Helsingin seudun kesäyliopiston, kansalaisopistojen ja musiikkikoulujen ja -opistojen sekä taiteen perusopetuksen runsas koulujen luokka- ja aineopetustilojen käyttö.

Osassa kouluista on mahdollisuus saada tiloja käyttöön siten, että käyttäjä huolehtii itse tilojen valvonnasta ja siivouksesta ja tällöin käyttäjältä peritään niin sanottu omavalvontahinta.

Tilojen ilta- ja vapaa-ajan käyttöä pyritään laajentamaan tilojen omavalvontaa lisäämällä. Toimialan kaikkien tilojen varaaminen tullaan keskittämään samaan varausjärjestelmään.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Koulu- ja oppilaitostilojen ilta- ja vapaa-ajankäytöllä on myönteisiä fyysisiä ja psyykkisiä terveysvaikutuksia. Tiloja käytetään muun muassa lasten- ja aikuisten liikunta- ja taideharrastuksiin.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1

Tilahinnasto 2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566