Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

21.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 109

Valtionavustus koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin

HEL 2017-000701 T 02 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä opetus- ja kulttuuriministeriön tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin myöntämän erityisavustuksen jakamisen liitteessä mainituille peruskouluille ryhmäkokojen pienentämiseen ja opettajien palkkaamiseen sekä varhaiskasvatukseen varhaiskasvatushenkilöstön palkkaamiseksi.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa perusopetusjohtajan ja ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan siirtämään mahdollisia käyttämättä jäämässä olevia resursseja rahoituksen piirissä olevien koulujen käyttöön sekä oikeutti varhaiskasvatusjohtajan ja ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan kohdentamaan resurssit alueellisesti.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Pilvi Kalliomaa, controller, puhelin: 09 310 31502

pilvi.kalliomaa(a)hel.fi

Liitteet

1

OKM tasa-arvoavustus 2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti 31.5.2017 tiedoksi päätöksen (Dnro OKM/108/520/2017) Helsingin kaupungille myönnetystä valtion erityisavustuksesta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvän koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja opetusryhmäkoon pienentämiseen  1 996 000 euroa. Avustus käytetään vuonna 2018. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös perustuu opetusviraston hakemukseen 17.2.2017.

Avustusta on myönnetty koulukohtaisesti seuraavien koulujen toiminta-alueita kuvaavien indikaattoreiden perusteella: 30–54-vuotiaiden vain perusasteen suorittaneiden osuus ikäluokasta, työttömyysaste ja vieraskielisten osuus. Erityisavustus on kohdennettu kouluille, joiden toiminta-alueella ylittyy vähintään yksi kolmen indikaattorin kansallisesta keskiarvosta.

Avustuspäätöksen mukaan opetuksen järjestäjä kohdentaa saamansa avustuksen haluamallaan tavalla näiden koulujen esi- ja perusopetukseen sekä niiden toiminta-alueella varhaiskasvatuksen yhteydessä järjestettävään esiopetukseen.

Avustuksella on tarkoitus palkata liitteessä mainituille kouluille opettajia ja esiopetukseen henkilöstöä vuodelle 2018. Resurssi esitetään jaettavaksi 71 suomenkieliselle koululle ja 13 ruotsinkieliselle koululle siten, että koululle jaettavalla määrärahalla voi palkata yhden opettajan, jonka opetusvelvollisuus on 24 tuntia/viikko tai maksaa yhden opettajan palkkakustannuksista 12 tuntia/viikko seitsemänä kuukautena. Rehtori vastaa määrärahan käytön kohdentamisesta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Pilvi Kalliomaa, controller, puhelin: 09 310 31502

pilvi.kalliomaa(a)hel.fi

Liitteet

1

OKM tasa-arvoavustus 2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566