Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

21.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 107

Koululaisten aamutoiminnan järjestäminen kevätlukukaudella 2018

HEL 2017-011846 T 12 01 00

Päätös

Kasvatus- koulutuslautakunta päätti, että aamutoiminnan kokeilua jatketaan suomen- ja ruotsinkielisissä kaupungin kouluissa kevätlukukauden 2018. Toimintaa jatketaan samoilla toiminnan järjestämisen periaatteilla kuin syyslukukaudella 2017.

Samalla lautakunta päätti, että tulosbudjetin laadinnassa otetaan huomioon kustannukset aamutoiminnan osalta. Toimialan tulosbudjetti tuodaan joulukuussa kasvatus- ja koulutuslautakuntaan.

Lukuvuoden pituinen kokeilu arvioidaan keväällä, siitä kerätään palaute ja sen pohjalta tuodaan toiminnan jatkosta päättäminen kasvatus- ja koulutuslautakuntaan kevään aikana.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi

Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetuslautakunta päätti 28.3.2017, että Helsingissä järjestetään aamutoiminnan kokeilu syksystä 2017 alkaen. Vuoden 2017 talousarvioon on varattu 0,5 milj. euroa aamutoiminnan järjestämiseen. Toiminta on tarkoitettu 1.–2.-vuosiluokan oppilaiden aamutoiminnan tarpeeseen, mutta toimintaan voi osallistua myös 3.–4.-luokkien erityisen tuen oppilaita. Kokeilulla on tarkoitus löytää joustavia koulukohtaisia ja jatkossa myös alueellisia tilaratkaisuja toiminnan järjestämiseksi.

Noin 95 prosenttia kaikista Helsingin kaupungin peruskouluista järjestää aamutoimintaa. Kokonaisarviona voidaan todeta noin 2000 lapsen osallistuneen aamutoimintaan syyslukukauden 2017 aikana. Tämä on noin 16 prosenttia 1.–2.-luokkalaisten kohderyhmästä. Päivittäin toimintaan osallistuvien määrä on vaihdellut 1–50 oppilasta/ryhmä. Keskimäärin osallistujia on ollut noin 10–15 oppilasta/koulu. Kaikissa kouluissa ei ole ollut aamutoimintaa tarjolla, koska koulu on alkanut alkuopetuksen luokilla viimeistään klo 8.30.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla selvitellään mahdollisuuksia järjestää toimintaa myös muissa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimitiloissa. Lisäksi kehitetään toimintaan ilmoittautumista ja koulun ulkopuolisen toimijan mahdollisuuksia vastata aamutoiminnan järjestämisestä.

Kokeilussa aamutoiminnan kustannukset oli arvioitu siten, että toimintaa järjestettäisiin koulunkäyntiavustaja resursseilla ja kustannuksilla keskimäärin 2 tuntia päivässä. Aamutoiminnan kustannukset ovat osoittautuneet pienemmiksi johtuen osittain lyhyemmästä toiminta-ajasta.

Aamutoiminnan tarve kouluilla on päivittäistä, mutta selkeästi perjantaisin toimintaan järjestetään vähemmän kuin muina päivinä. Toiminnan ohjaamisesta vastaa koulunkäyntiavustajat, opettajat ja yksityiset palvelun tuottajat kuten iltapäivätoiminnan ohjaajat. Toiminnassa painottuu vapaa leikki, pelaaminen, askartelu, lukeminen, rauhallinen yhdessäolo ja ulkoilu. Maksuttomassa aamutoiminnassa ei tarjota aamupala. Lapset ovat voineet halutessaan syödä omia eväitä.

Lapsivaikutusten arviointi:

Aamutoiminta on tärkeä osa lapsen kokonaista turvallista koulupäivää. Aamutoiminnalla tuetaan lapsiperheen arkea.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi

Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566