Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

21.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 103

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Laura Kolben toivomusponnesta nuorten mahdollisuudesta seurata aloitteidensa kulkua ja olla vuorovaikutuksessa valmistelijan kanssa

HEL 2017-005412 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Kolben toivomusponnesta:

Nuorten aloiteoikeuden avulla 13–17-vuotiaat helsinkiläiset nuoret voivat tehdä aloitteita tärkeiksi katsomissaan ja kaupungin toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Aloite tehdään kaupungin verkkosivustolla, mistä löytyvät ohjeet aloitteen tekemiseen.

Kaikki nuorten tekemät aloitteet on koottu Ruuti.net -sivustolle ja ne voi lukea sieltä kokonaisuudessaan. Kunkin aloitteen kohdalla on merkintä processed tai in process sen mukaan, onko niihin jo vastattu. Kun aloitteeseen on tullut pormestarin tai apulaispormestarin vastaus, muuttuu aloitteen status käsitellyksi, processed. Sivustolla näkyy myös vastaus ja henkilö, jolta voi kysyä lisätietoja.

Kaupungin hallintosääntö edellyttää, että aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitetta käsittelevä viranomainen ja arvioitu käsittelyaika. Erityisen tärkeää on, että vuorovaikutusta tapahtuisi nuorten kanssa valmisteluvaiheessa. Nuorten asiantuntemus valmisteltavasta asiasta rikastaa käsittelevän viranomaisen ymmärrystä asiasta ja mahdollisesti tuottaa paremman ratkaisun. Samalla nuoret saavat kokemuksen osallisuudesta ja vaikuttamisesta ja pääsevät harjoittelemaan vaikuttamisen taitoja. Nämä ovat nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin keskeisiä tavoitteita. Mikäli edetään konkreettisiin toimenpiteisiin, on niistäkin tärkeää tiedottaa nuorille ja kutsua mahdollisesti mukaan toteuttamaan yhdessä asiaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää hyvänä ajatusta, että selvitetään keinoja, joiden avulla nuoret voivat seurata aloitteidensa kulkua ja olla vuorovaikutuksessa viranhaltijan kanssa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kaupunginvaltuusto teki päätöksen nuorten aloiteoikeudesta vuonna 2014 ja nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin ydinryhmän nuoret olivat mukana edistämässä tämän päätöksen syntymistä. Nuorten aloiteoikeus on kanava, jonka kautta nuoret voivat vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Aloiteoikeudella ja nuorten osallisuudella asioiden valmisteluun on vaikutuksia nuorten osallistumismahdollisuuksiin, osallisuuden ja vaikuttamisen kokemuksiin ja taitoihin sekä yhteisöllisyyden ja kuulumisen tunteisiin.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Kirsi Verkka, opetuskonsultti, puhelin: 310 84026

kirsi.verkka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa 15.12.2017 mennessä valtuutettu Kolben toivomusponnesta: Kuultuaan nuorisoaloitteet kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta löytää keinoja, joiden avulla nuoret voivat paremmin seurata aloitteidensa kulkua ja olla vuorovaikutuksessa viranhaltijoiden kanssa.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Kirsi Verkka, opetuskonsultti, puhelin: 310 84026

kirsi.verkka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566