Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

21.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 98

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavia 6.11. - 17.11.2017 tehtyjä päätöksiä:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 7.11.2017

§ 15 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokousajat kevätkaudella 2018 sekä pöytäkirjojen nähtävänäpito

§ 16 Neljä oikaisua kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaoston 26.9.2017 tekemään koulujen ja lukioiden johtokuntien jäsenten valintapäätökseen (§ 11)

§ 17 Suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikat ja toiminta-ajat toimintavuonna 2018–2019

§ 18 Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2018–2019

§ 19 Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2018–2019

§ 20 Helsingin aikuislukion työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2018–2019

Kasvatuksen ja koulutuksen perusopetusjohtaja 8.11.2017

20 § Kasko, perusopetuksen palvelukokonaisuuden käyttösuunnitelmien vahvistaminen ajalle 1.6.-31.12.2017

Kasvatuksen ja koulutuksen hallintojohtaja 9.11.2017

67 § Opetushallituksen valtionavustus, Joustavasti omalle uralle -hanke

68 § Liikuntapeuhis ry:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2017 – 2018 syyslukukaudelle

69 § Barnavårdsföreningen i Finland rf:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2017 – 2018 syyslukukaudelle

70 § Nano, Lasten ja Nuorten Kerhotoiminta Oy:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2017 – 2018 syyslukukaudelle

Kasvatuksen ja koulutuksen varhaiskasvatusjohtaja 9.11.2017

19 § Lahjoituksena annettujen heijastimien vastaanottaminen

20 § Eritysryhmä Runorinteen muuttaminen integroiduksi eritysryhmäksi

§ 21 Leikkipuistojen ja kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnan yksiköiden yli viisi päivää kestävät sulkemiset ajalla 18.12.2017 - 5.1.2018

Kasvatuksen ja koulutuksen tietohallintopäällikkö 10.11.2017

38 § Kasko, puhelimien ja koteloiden hankinta, Atea Finland Oy

Päätökset löytyvät Helsingin kaupungin internet-sivuilta:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 15.11.2017

76 § Sääntöohjaus, toimintasäännön muuttaminen Kasko, uusien tulosyksiköiden perustaminen 1.1.2018

77 § Toimivallan siirtäminen Kaskon palvelu-, tulo- ja ennakkokassojen vastuuhenkilöt ja toimipaikat

Kasvatus-ja-koulutus-paatosasiakirjat ja Viranhaltijapaatokset

 

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566