Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/14

 

21.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 110

iPad-laitteiden hankinta varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

HEL 2017-012139 T 02 08 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti tilata Helsingin kaupungin varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen 1 800 kappaletta Applen taulutietokoneita ja näihin mobiiliyhteydet neljäksi vuodeksi yhteishintaan
1 112 760 euroa (ALV 0%). Lisäksi lautakunta päätti valtuuttaa toimialajohtajan tekemään tilauksen Helsingin kaupungin puitesopimustoimittajilta.

Laitteet kustannetaan varhaiskasvatuksen digitalisaatio-ohjelmasta, tili 458800, sisäinen tilausnumero 4930190196. Laitetilaus tehdään Tietokeskus Yhtiöltä.

Mobiiliyhteydet kustannetaan Tietohallintopalveluiden tililtä 459200, sisäinen tilausnumero 1483000014, Tietohallintopalvelu, Hallinto ICT.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digitaalinen ympäristö yhtenäistetään varhaiskasvatuksen ja opetuksen osalta. Tällä perusteella varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen hankitaan Applen taulutietokoneita.

Mobiiliyhteyden hinta on 2,90 euroa kappaleelta. 48 kuukaudeksi 1 800 laitteeseen mobiiliyhteydet maksavat yhteensä 250 560 euroa (ALV 0%).

Apple IPAD PRO 9.7" -taulutietokone (32 Gt Wi-Fi + 4G-malli) laserturvamerkinnällä, Otterbox Propack -suojakotelolla, näyttölasin suojakalvolla ja laiterekisteröintiohjelmaan liitettynä (Apple Device Enrollment Program, DEP) maksaa 479 euroa kappaleelta. Yhteensä 1 800 kappaletta laitteita ovat arvoltaan 862 200 euroa (ALV 0%)

Laitteista 1 000 kappaletta tilataan vuonna 2017 ja 800 kappaletta vuonna 2018.

Tilattavaksi esitetyt laitteet ovat Helsingin kaupungin puitesopimuksen H029-14 laitteita. 20.2.2017 tehdyn minikilpailutuksen perusteella ensisijainen toimittaja on Tietokeskus Yhtiöt.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566