Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/21

 

21.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 117

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Myllypuron peruskoulun laajennuksen ja osittaisen perusparannuksen hankesuunnitelmasta

HEL 2017-009859 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus-ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 19.10.2017 päivätystä hankesuunnitelmasta.

Hankesuunnitelma vastaa pääosin Myllypuron peruskoulun laajennuksen tarveselvityksessä asetettuja toiminnallisia tavoitteita. Jatkosuunnittelua varten tulee kuitenkin kiinnittää huomioita seuraaviin asioihin.

Syksyllä 2016 käyttöön otetun opetussuunnitelman yksi perusajatus on oppilaan aktiivisen roolin ja toiminnallisuuden lisääminen opetuksessa. Tämä tulee toteutumaan toisaalta digitaalisten materiaalien ja välineiden lisääntyvän käytön myötä, mutta myös käyttämällä muita toiminnallisia, oppilaan itseohjautuvuutta kehittäviä työtapoja.

Uuden opetussuunnitelman mukainen oppimisajattelu edellyttää, että oppimisympäristö suunnitellaan siten, että monimuotoisia tiloja voidaan käyttää joustavasti. Opetustilojen joustavien yhdistämistapojen ratkaisuja tulee edelleen tutkia ja kehittää yhdessä käyttäjän kanssa.

Koulun toimitilaturvallisuuteen liittyvät ratkaisut tulee sovittaa yhteen avoimen oppimisympäristön suunnittelutavoitteiden mukaisesti ja ratkaisujen yksityiskohdat tulee suunnitella yhdessä käyttäjähallintokunnan edustajien kanssa. Tilojen äänieristykseen ja vaimennukseen tulee kiinnittää erityisesti huomiota. Lisäksi tulee varmistaa, että tilojen suunnittelussa huomioidaan tilojen monipuolinen yhteiskäyttö myös toisten hallintokuntien ja alueen asukkaiden kanssa.

Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman käytännön toteutuksessa tulee kiintokalusteiden ja tietoteknisten ratkaisujen yksityiskohdat suunnitella kiinteässä yhteystyössä käyttäjätoimialan kanssa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen kustannusseurannan, muun suunnittelun ohjauksen ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin ajalta. Lisäksi tulee varmistaa hankkeen valmistuminen aikataulun mukaisesti.

Kasvatuksen ja koulutuksen työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön hankesuunnitelmavaiheen viitesuunnitelmista 9.10.2017 antama lausunto on otettava huomioon jatkosuunnittelussa.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Myllypuron pk_Hankesuunnitelma

2

Työsuojelun lausunto 9.10.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa Myllypuron peruskoulun laajennuksen 19.10.2017 päivätystä hankesuunnitelmasta.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä.

Myllypuron ala-aste ja yläaste yhdistyivät yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2016. Koulu on toiminut kolmessa toimipisteessä osoitteissa Yläkivenrinne 6, Yläkivenrinne 4 ja Neulapadontie 6. Koulun opetussuunnitelma painottaa taito- ja taideaineita. Sekä ala- että yläkoulun käden taitoihin (kuvataide, käsityö ja yläkoulussa myös kotitalous) painottuvat aineet sekä liikunta ovat suosittuja valinnaisaineita.

Myllypuron peruskoulussa järjestetään lisäksi kaksikielistä suomi-venäjä-opetusta. Laaja-alainen erityisopetus, suomi toisena kielenä-opetus sekä muu pienryhmätuki edellyttää, että käytössä on muunneltavien, mahdollisesti yhteiskäytössä olevien tilojen lisäksi myös rauhallisia, vähän häiriötekijöitä sisältäviä tiloja.

Myllypuron toimipiste Neulapadontie 6 on purettu 31.8.2016 ja koulun oppilaat ovat siirtyneet väistötilapaviljonkeihin. Neulapadontien tontille rakennetaan päiväkoti helpottamaan alueen varhaiskasvatuksen tilatarvetta.

Peruskoulun rakennushankkeessa toteutettava laajennus korvaa Neulapadontien puretut koulutilat, yhdistää toiminnallisesti Yläkivenrinne 4 ja Yläkivenrinne 6 tilat yhteen, sekä huomioi oppilasmäärän kasvun asettamat lisätilavaatimukset. Neulapadontien tontille rakennetaan päiväkoti helpottamaan alueen varhaiskasvatuksen tilatarvetta. Peruskoulu mitoitetaan 860 oppilaalle. Samassa yhteydessä saatetaan loppuun entisen yläasterakennuksen perusparannus ja toteutetaan uutta opetussuunnitelmaa tukevia toiminnallisia tilamuutoksia.

Perusparannuksen bruttoala on 5 033 brm² ja laajennuksen 2 189 brm², perusparannuksen huoneistoala 4 269 htm² ja laajennuksen 1 838 htm² sekä perusparannuksen hyötyala 2 615 hym² ja laajennuksen 1 612 hym².

Kaupunkiympäristön toimialan laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen kokonaiskustannukset kustannustasossa 2/2017 ovat arvonlisäverottomana yhteensä 14 100 000 euroa (1 952 euroa/brm²). Rakennuksen tuleva vuokra-arvio on n. 149 540 euroa kuukaudessa (24,50 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokra noin 20,66 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra noin 3,82 euroa/htm²/kk) eli vuosivuokra on yhteensä 1 794 480 euroa. Vuokranmaksun perusteena on 6 107 htm². Tuottovaade on 3 % ja poistoaika 30 vuotta. Pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan ja ylläpitovuokra valmistumisajan ylläpitovuokraa vastaavaksi. Rakennuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristötoimialan ylläpidon yksikkö.

Väistötilakustannusten on arvioitu olevan 1 490 000 euroa. Väistötilojen kustannukset eivät sisälly hankesuunnitelman kustannuksiin, mutta ne on otettu huomioon vuokraa määrittäessä. Kasvatuksen ja koulutuksen maksaa osittaisen väistötiloihin sijoittumisen ajan nykyisten tilojen vuokran suuruista vuokraa.

Hankkeelle on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa varattu 14 100 000 milj. euroa.

Hankkeen toteutus on suunniteltu alkavan tammikuussa 2019 ja valmistuvan marraskuussa 2020.

Myllypuron peruskoulun arvioidut vuosittaiset toimintakustannukset ovat n. 1,7 milj. euroa. Arvio toiminnan käynnistämiskustannuksista on n. 744 000 euroa sisältäen tietohallinnon osuuden 103 000 euroa. Teknisen työn laitehankintoja varten varataan 190 000 euroa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Hankkeella on terveysvaikutuksia hankesuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä. Esityksen mukainen hanke parantaa rakennuksen toiminallisuutta, viihtyisyyttä, sisäilman laatua, energiataloutta, esteettömyyttä ja paloturvallisuutta.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Myllypuron pk_Hankesuunnitelma

2

Työsuojelun lausunto 9.10.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 02.11.2017 § 50

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566