Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

31.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 86

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavia viranhaltijoiden 16.10. - 29.10.2017 tekemiä päätöksiä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimialajohtaja 17.10.2017, 23.10.2017 ja 29.10.2017

§ 70 Lounasseteleiden käyttäjät kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla

§ 71 Asiakirjahallinnosta vastaavan henkilön nimeäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

§ 72 Päiväkoti Suursuon alatalon ruoka- ja puhtauspalveluiden hankinta ajalla 23.10.2017-31.12.2019

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallintojohtaja 25.10.2017

§ 64 Tutoropettajatoiminnan rahoitushakemus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja 17.10.2017

§ 17 Suutarinkylän peruskoulun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttämättä jättäminen

§ 18 Valmistavan opetuksen ryhmän perustaminen Merilahden peruskouluun

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallintopäällikkö 19.10.2017 ja 27.10.2017

§ 31 Sibelius-lukion esitystekniikan hankinta

§ 32 Kannettavia tietokoneita Sibelius-lukioon

§ 33 Vallilan ala-asteen Taucherin tilojen IT-varustelun hankinta

§ 34 Tietoliikenteen asennus- ja korjaustyön hankinta

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatusjohtaja 27.10.2017

§ 17 Varhaiskasvatuksen palveluvastaavan virkaan valinta

Päätökset löytyvät Helsingin kaupungin internet sivuilta:

Viranhaltijapäätökset

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566