Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

31.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 91

Yksityisten sopimuskoulujen perusopetuksen vuoden 2017 korvauksen tarkistus

HEL 2017-011445 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti tarkistaa 25.4.2017 (§ 57) tekemäänsä päätöstä hyväksymällä yksityiskoulusopimuksen 5.3. kohdassa tarkoitetut korvauksen laskentaperiaatteet esittelijän selvityksen mukaisena sekä ilmoittaa yksityiskoulusopimuksen 5 luvun perusteella yksityisille sopimuskouluille seuraavat vuoden 2017 kaupungin korvausten perusteena olevat tarkistetut euromäärät helsinkiläistä oppilasta kohden laskettuina.

Laskelma on tehty Helsingin kaupungin koulujen budjetointiperiaatteiden mukaisesti huomioiden kaupungin koulujen tuottavuustavoite 0,15 %.

Tarkistetut kustannukset sekä oikealla kotikuntakorvaus ja muut sopimuksessa tarkoitetut vähennettävät tulot:

Apollon Yhteiskoulu

8 649€/opp.

9 337 €/opp.

Elias-koulu

7 239 €/opp.

7 760 €/opp.

Helsingin Kristillinen koulu

10 240 €/opp.

9 545 €/opp.

Hgin Suomalainen Yhteiskoulu

5 900 €/opp.

7 956 €/opp.

Helsingin Uusi yhteiskoulu

7 739 €/opp.

9 728 €/opp.

Helsingin yhteislyseo

7 586 €/opp.

11 434 €/opp.

Herttoniemen yhteiskoulu

7 077 €/opp.

10 277 €/opp.

Kulosaaren yhteiskoulu

6 677 €/opp.

10 144 €/opp.

Lauttasaaren yhteiskoulu

6 715 €/opp.

9 389 €/opp.

Maunulan yhteiskoulu

7 660 €/opp.

8 891 €/opp.

Munkkiniemen yhteiskoulu

6 990 €/opp.

9 920 €/opp.

Oulunkylän yhteiskoulu

6 909 €/opp.

9 887 €/opp.

Pohjois-Haagan yhteiskoulu

6 644 €/opp.

9 892 €/opp.

Töölön yhteiskoulu

7 225 €/opp.

9 048 €/opp.

 

Jos kaupungin korvauksen perusteena olevat menot oppilasta kohden laskettuina ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin koululle oppilasta kohden maksetut kotikuntakorvaukset ja muut sopimuksessa tarkoitetut tulot, ei koululle makseta rahoituslainsäädäntöön perustuvan kotikuntakorvauksen lisäksi sopimuksen perusteella kaupungin korvausta. Kaupungin lisäkorvausta ei siten muodostu seuraaville kouluille: Apollon yhteiskoulu, Elias-koulu, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Helsingin Uusi yhteiskoulu, Helsingin yhteislyseo, Herttoniemen yhteiskoulu, Kulosaaren yhteiskoulu, Lauttasaaren yhteiskoulu, Maunulan yhteiskoulu, Munkkiniemen yhteiskoulu, Oulunkylän yhteiskoulu, Pohjois-Haagan yhteiskoulu ja Töölön yhteiskoulu.

Sopimuksen perusteella maksettavaa kaupungin lisäkorvausta muodostuu oppilasta kohden laskettuna seuraavasti:

                                             Tarkistettu     Ennakkoilmoitus

Helsingin Kristillinen koulu    695 €/opp.      749 €/opp.

Oppilasta kohden tarkistettu korvaus maksetaan yksityiskoulusopimuksen 3.1.2. kohdan mukaisesti helsinkiläisten oppilaiden osalta.

Käsittely

Esteelliset: Vesa Korkkula

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuoden 2017 ennakkoilmoituksen korvauslaskelma.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yksityiset sopimuskoulut

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yksityiskoulusopimuksen 5.3. §:n mukaan opetuslautakunta päättää ja ilmoittaa kouluille seuraavaa kalenterivuotta varten korvauksen suuruuden oppilasta kohden laskettuna lokakuun loppuun mennessä. Opetuslautakunta tarkistaa korvauksen suuruuden talousarvion valmistuttua, jos kaupunginvaltuuston hyväksymä opetusviraston talousarvio sitä edellyttää. Opetuslautakunta tarkistaa tarvittaessa ilmoitusta oppilasta kohden lasketun korvauksen suuruudesta kaupungin koulujen talousarvioiden valmistuttua näiden talousarvioiden tai muun merkittävän muutoksen perusteella.

Opetuslautakunta on ilmoittanut yksityiskoulusopimuksen perusteella yksityisille sopimuskouluille vuoden 2017 korvauksen perusteena olevat euromäärät oppilasta kohden laskettuina. Kaupungin korvauksen suuruus oppilasta kohden laskettuna saadaan vähentämällä hyväksytyistä korvauksen perusteena olevista euromääristä koulun ylläpitäjälle rahoituslainsäädännön perusteella maksettavat korvaukset ja muut valtionosuudet sekä -avustukset.

Korvausten valmistelussa on sovellettu seuraavia laskentaperiaatteita:

Sopimuksen 5 luvun mukaisesti korvauksen perusteena olevat kustannukset on valmisteltu soveltaen kaupungin koulujen vastaavien luokka-asteiden periaatteita seuraavasti:

Valtionavustukset

Sopimuksen 5.1. §:n mukaan kaupungin maksamasta korvauksesta vähennetään yksityiselle opetuksen järjestäjälle rahoituslainsäädännön perusteella maksettavat korvaukset ja muut valtionosuudet sekä valtionavustukset siltä osin kuin ne kohdistuvat tämän sopimuksen tarkoittamaan kaupungin korvauksen piiriin kuuluvaan toimintaan.

Helsingin kaupungin saamia harkinnanvaraisia valtion avustuksia, kuten opetusryhmien pienentämiseen myönnetty avustus, ei ole otettu huomioon laskelmassa korvauksesta vähennettävinä tuloina eikä kustannuksia korvauksen perusteena olevina menoina.

Rehtorien ja opettajien palkkausmenot, 5.2. §:n a-kohta

Korvauksen perusteena olevat tuntimäärät on laskettu soveltamalla opetuslautakunnan 30.1.2007 päättämiä yleisopetuksen tuntikehyksen laskentamalleja. Vuosiluokkien 7-9 tuntikehykseen on kohdennettu opetuslautakunnan päätöksen 25.5.2010 (§ 108) mukaisesti 2 %:n vähennys alkaen 1.8.2011. Sopimuskoulujen osa-aikaisen erityisopetuksen resurssi on tarkistettu tuntikehyksen laskentakaavan mukaiseksi.

Korvauksen perusteena olevat palkkamäärärahat lasketaan tuntiresurssin ja kaupungin peruskoulujen keskimääräisten tuntihintojen tuloina. Korvauslaskelmassa on käytetty opetusviraston tulosbudjetin 2016 vuosiviikkotuntien keskimääräisiä koulujen palkkaprofiilin mukaisia tuntihintoja seuraavasti:

        1–6-vuosiluokat: 1 784,90 euroa/vuosiviikkotunti

        7–9-vuosiluokat: 1 955,20 euroa/vuosiviikkotunti

Opetuksen palkkamäärärahoihin on laskettu myös opinto-ohjauksen resurssi kaupungin koulujen keskimääräisten resurssien pohjalta.

Lisäksi laskelmassa on otettu huomioon, että Apollon yhteiskouluun, Helsingin Uuteen yhteiskouluun, Herttoniemen yhteiskouluun ja Helsingin yhteislyseoon on sijoitettu kaksi erityisopetusryhmää sekä Kulosaaren yhteiskouluun, Munkkiniemen yhteiskouluun, Pohjois-Haagan yhteiskouluun ja Töölön yhteiskouluun yksi erityisopetusryhmä.

Yksityisten koulujen palkoista maksettavat sivukulut on otettu huomioon arvioiden mukaisina ja ne tarkistetaan kehittämisjohtajan tekemässä lopullisessa korvauspäätöksessä toteutuneiden sivukulujen mukaiseksi. Työnantajan sosiaaliturvamaksu on laskelmassa valtioneuvoston vahvistaman työnantajan maksuprosentin eli 1,58 %:n mukainen. Eläkekustannukset ja muut sivukulut vaihtelevat kouluittain.

Oppilashuolto, 5.2. §:n b-kohta

Lakimuutoksen johdosta koulupsykologi- ja koulukuraattorikustannuksia ei ole huomioitu tässä laskelmassa. Oppilashuollon järjestämisestä on erillissopimus kaupungin ja koulujen kesken. Lisäksi on otettu huomioon koulunkäyntiavustajapalvelujen kustannukset kaupungin peruskoulujen vuoden 2017 resursointiperiaatteiden mukaisesti.

Kiinteistömenot, 5.2. §:n d-kohta

Koulukiinteistön vuokra-, kunnossapito- ja korjauskustannukset on otettu huomioon korvauksessa opetuslautakunnan 25.10.2016 (§ 316) hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Elias-koulun ja Helsingin Kristillisen koulun osalta on vuokrakustannus tarkistettu opetuslautakunnan päätöksen mukaiseksi oppilaskohtaiseksi hinnaksi.

Muut käyttömenot, 5.2. §:n c-kohta

Yksityisen koulun opetuksen, hallinnon, siivouksen ja ruokailun sekä muut sovitut kustannukset korvataan oppilasta kohden laskettuina samojen periaatteiden mukaisesti kuin kaupunki varaa määrärahaa kaupungin koulujen vastaavien luokka-asteiden kustannuksiin. Kustannukset on tarkistettu vuoden 2017 opetusviraston tulosbudjetin mukaisiksi.

Tietotekniikkatukipalveluiden oppilaskohtainen hinta vastaa opetusviraston Helsingin kaupungin kouluille antamaa tietotekniikan tukipalvelun kustannusta.

Koulumatkat, 5.4. §

Sopimuksen mukaan koulut järjestävät ja maksavat koulukuljetukset opetuslautakunnan hyväksymien myöntämisperiaatteiden mukaisesti. Kustannukset otetaan huomioon toteutuneiden kustannusten mukaisesti lopullisen tarkistuslaskennan yhteydessä.

Positiivinen diskriminaatio, 5. luku

Sopimuksen 5 luvun mukaan kaupungin korvauksen perusteena oleva oppilasta kohti laskettava euromäärä määrätään opetuslautakunnan hyväksymiä korvauksen laskentaperiaatteita soveltaen kaupungin talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa kaupungin koulujen vastaavien luokka-asteiden rahoituksessa noudatettavin periaattein.

Kustannusvaikutukset

Jos kaupungin korvauksen perusteena olevat menot oppilasta kohden laskettuina ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin koululle oppilasta kohden maksetut rahoituslainsäädäntöön perustuvat kotikuntakorvaukset sekä valtionosuudet ja -avustukset, ei koululle makseta sopimuksen perusteella lisäkorvausta.

Liitteenä oleva korvauslaskelma on laskettu kaikkien sopimuskoulujen osalta.

Tarkistuslaskennan muutosvaikutukset kaupungin korvauksen perusteena oleviin kustannuksiin ovat seuraavat:

 

Tarkistettu

Ennakkoilm.

Apollon yhteiskoulu

8 694 euroa/opp.

8 785 euroa/opp.

Elias-koulu

7 239 euroa/opp.

7 296 euroa/opp.

Helsingin Kristillinen koulu

10 240 euroa/opp.

9 553 euroa/opp.

Hgin Suomalainen yhteiskoulu

5 900 euroa/opp.

5 953 euroa/opp.

Helsingin Uusi yhteiskoulu

7 739 euroa/opp.

7 631 euroa/opp.

Helsingin yhteislyseo

7 586 euroa/opp.

7 508 euroa/opp.

Herttoniemen yhteiskoulu

7 077 euroa/opp.

6 938 euroa/opp.

Kulosaaren yhteiskoulu

6 677 euroa/opp.

6 625 euroa/opp.

Lauttasaaren yhteiskoulu

6 715 euroa/opp.

6 799 euroa/opp.

Maunulan yhteiskoulu

7 660 euroa/opp.

7 531 euroa/opp.

Munkkiniemen yhteiskoulu

6 990 euroa/opp.

6 901 euroa/opp.

Oulunkylän yhteiskoulu

6 909 euroa/opp.

6 728 euroa/opp.

Pohjois-Haagan yhteiskoulu

6 644 euroa/opp.

6 656 euroa/opp.

Töölön yhteiskoulu

7 225 euroa/opp.

7 160 euroa/opp.

 

 

Koulujen suunnitelmasta toteutumatta jäävät kunnossapito- ja korjauskustannukset vähennetään seuraavan vuoden korvauksesta. Perusopetuksen toteutuneiden oppilasmäärien edellyttämät tarkistukset otetaan huomioon myös korvauksen perusteena olevissa vuokrakustannuksissa sekä kunnossapito- ja korjauskustannuksissa. Nämä tarkistukset otetaan huomioon lopullisissa korvauspäätöksissä.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuoden 2017 ennakkoilmoituksen korvauslaskelma.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yksityiset sopimuskoulut

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566