Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

31.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 88

Etsivän nuorisotyön siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi etsivän nuorisotyön siirtämisen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Anna Lyra-Katz, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Etsivä nuorisotyö tukee ja ohjaa alle 29-vuotiaita nuoria löytämään palvelut, joilla edistetään nuoren kasvua ja itsenäistymistä sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivällä nuorisotyöllä parannetaan palvelujen saavutettavuutta niille nuorille, joilla ei ole kykyä hakeutua itsenäisesti palvelujen piiriin.

Helsingin kaupunginhallitus päätti 27.8.2012, että kaupunki tekee etsivää nuorisotyötä ja määräsi samalla etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaavaksi viranhaltijaksi opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan. 1.6.2017 alkaen kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus sekä ruotsinkielinen palvelukokonaisuus ovat osaltaan vastanneet etsivästä nuorisotyöstä.

Hallintosääntömuutos

Helsingin kaupungin organisaatiouudistuksen myötä toiminnan toimeenpanovastuun siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on perusteltua. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorison palvelukokonaisuus huolehtii nuorisotyöstä ja nuorisopolitiikasta. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, josta säädetään nuorisolaissa 10 §–12 §. Etsivän nuorisotyön toimeenpanovastuun siirron myötä nuorisopalvelut vastaavat selkeämmin nuorisotyön kokonaisuudesta Helsingissä.

Nuorisopalveluilla on vahva osaaminen nuorisotyön työmuodon kehittämisessä. Lisäksi valtakunnalliset verkostot sekä vaikuttamistyö nuorisotyön osalta selkeytyvät. Kaupunkitasolla nuorisopalveluiden verkostot vapaa-ajan toimijoissa mahdollistavat uusia väyliä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten tavoittamiseen.

Valmisteluaikataulun mukaan hallintosäännön muutos käsiteltäisiin 29.11.2017 kaupunginvaltuustossa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tullee nimittämään etsivästä nuorisotyötä vastaavaksi viranhaltijaksi nuorison palvelukokonaisuuden pohjoisen nuorisotyön palvelun aluepäällikön. Ruotsinkielisen etsivän nuorisotyön palvelut tulee jatkossa turvata osana kulttuuri- ja vapaa-ajantoimialan nuorison palvelukokonaisuuden toimintaa.

Rahoitus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala siirtää 1.1.2018 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle etsivän nuorisotyön toimeenpanoon 450 000 euroa. Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala voi hakea vuosittain etsivän nuorisotyön valtionavustusta työntekijöiden palkkakustannuksiin. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on valmistellut valtionavustushakemusta vuodelle 2018.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on avustanut palveluntarjoajia valtionavustuksen (kattaa n. 65 % työntekijöiden palkkakuluista) ylimenevällä osuudella. Vuonna 2017 kaupunginavustus on ollut suuruudeltaan 20 000 euroa etsivän nuorisotyön henkilötyövuotta kohden. Avustusta vuonna 2017 ovat saaneet:

        Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö/5 htv

        Helsingin NMKY ry/2 htv

        Suomen Diakoniaopisto SDO Oy/2 htv

        Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab/Yrkesinstitut Prakticum/Helsinki/2 htv

Henkilöstö

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden opiskeluhuollon alaisuudessa työskentelee yhdeksän etsivää nuorisotyöntekijää nimikkeellä urasuunnitteluohjaaja. Toimiala on saanut valtionavustusta työntekijöiden palkkakustannuksiin 27 000 euroa/työntekijä. Projektityöntekijöiden työsuhteet jatkuvat 31.3.2018 asti. Työntekijät siirretään 1.1.2018 alkaen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle nuorison palvelukokonaisuuden pohjoisen nuorisotyön palveluun. Palvelu vastaa kohdennetusta nuorisotyöstä. Työntekijöille järjestetään 24.10.2017 YT-menettelyn mukainen keskustelutilaisuus.

Etsivän nuorisotyön koordinointiin ja esimiestyöhön kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala esittää uuden vakanssin perustamista nimikkeellä toiminnanjohtaja.

Henkilöstöön liittyviä asioita on käsitelty 11.10. kaupungin henkilöstöpoliittisessa työryhmässä sekä tullaan käsittelemään 25.10. lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden henkilöstötoimikunnassa sekä 30.10. kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstötoimikunnassa.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Anna Lyra-Katz, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566