Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

31.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 90

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokousajat kevätkaudella 2018 sekä pöytäkirjojen nähtävänäpito

HEL 2017-011363 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kokoontua kevätkaudella 2018 tiistaisin kello 16.00 alkaen seuraavasti:

        23.1.2018

        13.2.2018

        6.3.2018

        27.3.2018

        17.4.2018

        8.5.2018

        29.5.2018

        19.6.2018

Kokoukset pidetään osoitteessa Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että lautakunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jaana Lax, suunnittelija, puhelin: 09 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta.

Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä (2 §:n 3 mom.). Jos puheenjohtaja muuttaa kokousaikaa edellä tarkoitetulla tavalla, muutoksista on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousta (3 §:n 3).

Lautakunnan kokouskutsu on lähettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päätä (3 §:n 2 mom.).

Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jaana Lax, suunnittelija, puhelin: 09 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566