Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

31.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 92

Ennakkoilmoitus yksityisille sopimuskouluille vuoden 2018 korvauksen arvioidusta suuruudesta

HEL 2017-011442 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä korvauksen laskentaperusteet sekä ilmoittaa yksityiskoulusopimuksen 5.3. §:n perusteella yksityisille sopimuskouluille seuraavan arvion vuoden 2018 kaupungin korvauksen suuruudesta oppilasta kohden laskettuina:

Helsingin Kristillinen koulu 711 euroa/opp.

Korvaus maksetaan yksityiskoulusopimuksen 3.1.2. §:ssä tarkoitettujen oppilaiden osalta. 

Kaupungin korvauksen suuruus oppilasta kohden laskettuna saadaan vähentämällä korvauksen perusteena olevista euromääristä koulun ylläpitäjälle rahoituslainsäädännön perusteella maksettavat korvaukset ja muut valtionosuudet ja -avustukset siltä osin kuin ne kohdistuvat sopimuksen tarkoittamaan kaupungin korvauksen piiriin kuuluvaan toimintaan. 

Valtion vuoden 2018 talousarvioesityksessä valtiovarainministeriön hallinnonalalla on tehty päätös kustannusten tarkistamatta jättämisestä. Vuoden 2018 kotikuntakorvauksen pohjana käytettävää koulukohtaista oppilasmäärän tilannetta 31.12.2016 ei ole käytettävissä laskelmaa tehdessä.

Korvauksen suuruutta arvioitaessa korvauksen perusteena olevat kustannukset oppilasmäärää kohden laskettuna ovat seuraavat:

Apollon yhteiskoulu

 9 134 euroa/opp.

Elias-koulu

 7 439 euroa/opp.

Helsingin Kristillinen koulu

 9 444 euroa/opp.

Hgin Suomalainen yhteiskoulu

 5 953 euroa/opp.

Helsingin Uusi yhteiskoulu

 7 464 euroa/opp.

Helsingin yhteislyseo

 7 596 euroa/opp.

Herttoniemen yhteiskoulu

 7 068 euroa/opp.

Kulosaaren yhteiskoulu

 6 465 euroa/opp.

Lauttasaaren yhteiskoulu

 6 880 euroa/opp.

Maunulan yhteiskoulu

 7 812 euroa/opp.

Munkkiniemen yhteiskoulu

 7 293 euroa/opp.

Oulunkylän yhteiskoulu

 6 846 euroa/opp.

Pohjois-Haagan yhteiskoulu

 6 732 euroa/opp.

Töölön yhteiskoulu

 7 090 euroa/opp.

 

 

Jos kaupungin korvauksen perusteena olevat menot ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin edellä tarkoitetut koulun saamat tulot, ei koululle makseta sopimuksen perusteella kaupungin korvausta.

Ennakkoarvion mukaan korvausta ei vuonna 2018 makseta Apollon yhteiskoululle, Elias-koululle, Helsingin Suomalaiselle Yhteiskoululle, Helsingin Uudelle yhteiskoululle, Helsingin yhteislyseolle, Herttoniemen yhteiskoululle, Kulosaaren yhteiskoululle, Lauttasaaren yhteiskoululle, Maunulan yhteiskoululle, Munkkiniemen yhteiskoululle, Oulunkylän yhteiskoululle, Pohjois-Haagan yhteiskoululle ja Töölön yhteiskoululle, koska ennakkoarvioiden mukaan kaupungin korvauksen perusteena olevista kustannuksista sopimuksen 5.1. §:n mukaisesti vähennettävät tulot ovat suuremmat kuin korvauksen perusteena olevat kustannukset.

Sopimuksen 5.3 §:n mukaisesti lautakunta tarkistaa korvauksen suuruuden talousarvion valmistuttua, jos kaupunginvaltuuston hyväksymä toimialan talousarvio sitä edellyttää. Kasvatus- ja koulutuslautakunta tarkistaa tarvittaessa ilmoitusta oppilasta kohden lasketun korvauksen suuruudesta myös kaupungin koulujen talousarvioiden valmistuttua näiden talousarvioiden tai muun merkittävän muutoksen perusteella.

Kaupungin korvauksen perusteena olevia kustannuksia tarkistetaan ottamalla huomioon rehtorin ja opettajien palkkausmenojen todelliset sivukulut sekä kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan koulukohtaisesti hyväksymät koulunkäyntiavustajapalvelujen, ulkomaalaisopetuksen sekä koulukokeilu- ja kehittämistehtävien sekä integraatio-opetuksen määräraha. Korvauksen perusteena olevista kustannuksista vähennetään koulujen suunnitelmasta toteutumatta jäävät kunnossapito- ja pienien perusparannushankkeiden kustannukset.

Perus- ja lukio-opetuksen toteutuneiden oppilasmäärien edellyttämät tarkistukset otetaan huomioon myös korvauksen perusteena olevissa vuokrakustannuksissa sekä kunnossapito- ja korjauskustannuksissa. Lopullista korvausta määriteltäessä tarkistetaan myös korvauksen perusteena olevista kustannuksista vähennettävät yksityisten koulujen vuoden 2018 kotikuntakorvaukset sekä lisäksi koulun saamat valtionosuudet ja avustukset.

 

Käsittely

Esteelliset: Vesa Korkkula

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuoden 2018 ennakkoilmoitusten korvauslaskelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yksityiset sopimuskoulut

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sopimuksen 5.1. §:n mukaan kaupunki maksaa ylläpitäjälle vuosiluokkien toiminnasta aiheutuvien kustannusten peittämiseksi Helsingissä asuvaa korvauksen perusteena olevaa oppilasta kohden euromäärän, joka määrätään opetuslautakunnan hyväksymiä korvauksen laskentaperiaatteita noudattaen. Korvausperusteita hyväksyessään lautakunta soveltaa Helsingin kaupungin opetustoimen talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa kaupungin peruskoulun vastaavien luokka-asteiden rahoituksessa noudatettavia periaatteita.

Rehtorien ja opettajien palkkausmenot

Korvauksen perusteena olevat tuntimäärät on laskettu soveltamalla Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 16.5.2017 päättämiä yleisopetuksen tuntikehyksen laskentamalleja. Korvauksen perusteena olevat palkkamäärärahat lasketaan oppilashinnan ja kaupungin peruskoulun oppilasmäärien tuloina. Korvauslaskelmassa on käytetty koulujen vuoden 2017 budjettikehyksistä laskettuja peruskoulujen oppilaskohtaisia hintoja:


Opetusmuoto                                          Oppilashinta

                                                    1–6. lk.                         7–10. lk.

Yleisopetus                                 1 847                           2 433
9v. Erityisopetus                         3 905                           5 482
Integraatiolisä                             3 250                           3 250
S2-opetus                                      900                              900

Oppilashinta tarkistetaan sen jälkeen kun toimialan tulosbudjetti on hyväksytty ja koulujen taloudelliset kehykset on päätetty.

Laskelmassa on otettu huomioon, että Kulosaaren yhteiskouluun, Töölön yhteiskouluun ja Pohjois-Haagan yhteiskouluun ja Munkkiniemen yhteiskouluun on sijoitettu yksi erityisopetusryhmä ja Herttoniemen yhteiskouluun, Helsingin Uuteen yhteiskouluun, Helsingin yhteislyseoon, Maunulan yhteiskouluun ja Apollon yhteiskouluun kaksi erityisopetusryhmää.

Yksityisten koulujen palkoista maksettavat sivukulut on otettu huomioon viimeisimpien päätösten ja arvioiden mukaisina. Työnantajan sosiaaliturvamaksuna on käytetty verohallinnon ohjeiden mukaisesti 1,58 prosenttia. Eläkekustannukset ja muut sivukulut vaihtelevat kouluittain.

 

Oppilashuolto, 5.2 §:n b-kohta

Lakimuutoksen johdosta koulupsykologi- ja koulukuraattorikustannuksia ei ole huomioitu tässä laskelmassa. Oppilashuollon järjestämisestä on erillissopimus kaupungin ja koulujen kesken.

Lisäksi on otettu huomioon koulunkäyntiavustajapalvelujen kustannukset kaupungin peruskoulujen vuoden 2017 resursointiperiaatteiden mukaisesti.

Muut käyttömenot, 5.2 §:n c-kohta

Yksityisen koulun opetuksen, hallinnon, siivouksen ja ruokailun sekä muut sovitut kustannukset korvataan oppilasta kohden laskettuina samojen periaatteiden mukaisesti kuin kaupunki varaa määrärahaa kaupungin koulujen vastaavien luokka-asteiden kustannuksiin.

Kiinteistömenot, 5.2 §:n d-kohta

Koulukiinteistön vuokra-, kunnossapito- ja korjauskustannukset sekä pienet hankkeet otetaan huomioon korvauksessa opetuslautakunnan 6.10.2015 kokouksen aiemman esityksen suunnitelman mukaisesti.  

Energiakustannukset, alueiden puhtaanapito ja hoito, kiinteistövero, koulujen isännöinti ja muut kiinteistökustannukset korvataan arvioitavien todellisten ja kaupungin hyväksymien kustannusten perusteella.

Koulumatkat, 5.4 §

Koulut järjestävät ja huolehtivat oppilaiden koulumatkoista ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Koulumatkoista aiheutuvat todelliset kaupungin hyväksymät kustannukset otetaan huomioon niiden Helsingissä asuvien oppilaiden osalta, joiden koulumatkaan on myönnetty kuljettamisavustusta opetuslautakunnan kulloinkin voimassa olevien järjestämis- ja avustusperiaatteiden mukaisesti. Oppilaiden koulumatkakustannukset huomioidaan ennakkoilmoituksessa edellisen vuoden toteuman mukaisina. Kustannukset tarkistetaan toteuman perusteiseksi tarkistuslaskennan yhteydessä.

Opetuslautakunnan voimassa olevan päätöksen 30.1.2007 (§13) perusteella toissijaisen oppilaaksioton koulumatka-avustuksen edellytyksenä on, että oppilas käy oppilaaksiottoalueen mukaista koulua, muuta ensisijaisesti osoitettua koulua tai koulu on määrätty soveltuvuuskokeen perusteella. 

Elias-koulun ja Helsingin Kristillisen koulun oppilaille mainittu koulu ei ole oppilaaksiottoalueen mukainen koulu, muu ensisijaisesti osoitettu koulu eikä koulua ole määrätty oppilaille soveltuvuuskokeen perusteella. Oppilaiden huoltajat ovat hakeneet koulupaikan lapselleen perusopetuslain 28 §:n 2 momentissa säädetyn vapaan hakeutumisoikeuden perusteella. Edellä olevan perusteella Elias-koulun ja Helsingin Kristillisen koulun koulumatkakustannuksia ei ole huomioitu korvauslaskelmassa.

Positiivinen diskriminaatio

Sopimuksen 5-luvun mukaan kaupungin korvauksen perusteena oleva oppilasta kohti laskettava euromäärä määrätään opetuslautakunnan hyväksymiä korvauksen laskentaperiaatteita soveltaen kaupungin talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa kaupungin koulujen vastaavien luokka-asteiden rahoituksessa noudatettavin periaattein.  

Liitteenä on korvauslaskelma kaikkien koulujen osalta.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuoden 2018 ennakkoilmoitusten korvauslaskelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yksityiset sopimuskoulut

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566