Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

31.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 87

Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat (materiaali löytyy luottamushenkilöportaalista):

        9.10.2017 päättyneen päiväkotien vegaaniruokakokeilun tulokset (esitys lautakunnalle ennen kokousta).

 

        Kaupunginvaltuusto 27.9.2017 § 325 Kalasataman korttelitalon 2. vaiheen hankesuunnitelma

        Kaupunginhallitus 13.10.2017 § 910 Kaupunginvaltuuston 27.9.2017 § 321 tekemän päätöksen Helsingin kaupunkistrategia 2017−2021 toimeenpano

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jaana Lax, suunnittelija, puhelin: 09 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jaana Lax, suunnittelija, puhelin: 09 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566