Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

31.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 89

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden hankinta ajalla 1.1.2018 - 31.12.2020

HEL 2017-007621 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kaupunginvaltuuston 20.10.2014 päätöksen mukaisesti, että korin 1 siivous- ja käyttäjäpalvelut ajalla 1.1.2018 - 31.12.2020 hankitaan seuraavasti:

Siivouspalvelut:

Palmia Oy: (ryhmät 6, 7, 10, 12, 15, 19 ja 20)
SOL Palvelut Oy: (ryhmät 9 ja 11)   

Käyttäjäpalvelut:

Palmia Oy: (ryhmät 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ja 14)

Siivous+ käyttäjäpalvelut:

ISS Palvelut Oy: (ryhmät 2, 5 ja 18)
Palmia Oy: (ryhmät 4, 8, 13 ja 16 )
Siivouspalvelu Puhtaax Oy: (ryhmä 17)   

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä GBonet Oy:n ja Talosyke Oy:n tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina. GBonet Oy:n esittämästä Suomen Asiakastieto Oy:n raportista puuttuu Rating Alfa yhteenveto-osa, josta ilmenee yrityksen luottoluokitus tilinpäätöstietoineen. Lisäksi tarjous oli osatarjous ja siten tarjouspyynnön vastainen. Talosyke Oy:n tarjouksessa pyydetyt resurssiliite ja lisäpalveluhinnasto esitettiin tyhjänä. Edellä mainitut liitteet olivat vähimmäisvaatimuksina, joten tarjous on siten tarjouspyynnön vastainen.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavat hankintasopimukset.

Hankinnan kokonaisarvo on n. 8,1 milj. euroa, alv. 0 %. Kokonaishinnassa on huomioitu enintään viiden prosentin mahdollinen hinnankorotus option käyttöönottovaiheessa.

Hankinta sisältää kahden ja puolen vuoden (2,5) option, jonka käytöstä päättää tilaaja. Päätös option käyttämisestä tehdään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Hankinta sisältää työllistämisvelvoitteen, jossa palveluntuottaja sitoutuu työllistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevan työttömän vähintään kahdeksan kuukauden kokopäiväiseen työsuhteeseen tai vaihtoehtoisesti ammatilliseen tutkintoon johtavaan oppisopimukseen, kun sopimuksen peruspalveluiden arvo/vuosi ylittää 300 000 euroa. Työllistämisvelvoite on kumulatiivinen niiden palveluiden osalta, joita palveluntuottaja tuottaa saman kilpailutuksen perusteella.

Sopimus syntyy vasta molempien osapuolten allekirjoituksella aikaisintaan 14 pv kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.

Hinta- ja laatuvertailut ovat liitteenä.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Päivi Koskinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

Airi Rintamäki, ruokapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86307

airi.rintamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

26.10.2017  Palvelun laatuvertailu siivous 30.pdf

2

26.10.2017 Palvelun laatuvertailu kohdevastaava 30.pdf

3

Siivous, hinta-laatuvertailu.pdf

4

Käyttäjäpalvelut + siivous hinta-laatuvertailu xls..pdf

5

Käyttäjäpalvelut hinta-laatuvertailu.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talous- ja suunnitteluyksikön hankinnat kilpailutti tarjouspyynnöllä HEL 2017-007621/30.8.2017 Helsingin kaupungin valtuuston päätöksen mukaisesti korin 1 siivous- ja käyttäjäpalvelut ajalle 1.1.2018 - 31.12.2020. Hankinnasta ilmoitettiin HILMA:ssa ja Cloudian tarjouspalveluissa. Hankinta sisältää kahden ja puolen (2,5) vuoden option.

Kilpailutettavia toimipisteitä oli korissa 1 yhteensä 45, joista muodostettiin 20 kilpailutettavaa ryhmää eli hankinnan kohdetta. Yhdessä ryhmässä kouluja oli 1-5.

Kilpailutettavat kohteet sijaitsevat pääosin Länsi-Helsingissä ja yksittäisiä kohteita Itä-Helsingissä ja Lohjalla.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjous tuli antaa kaikista ryhmän toimipisteistä. Tarjottava ryhmä sisälsi siivouspalveluja, käyttäjäpalveluja tai siivous- ja käyttäjäpalveluja.

Palveluntarjoajille järjestettiin kilpailutettaviin tiloihin tutustuminen ajalla 8.9 -25.9.2017, joka oli edellytys tarjouksen jättämiselle.

Tarjouksen jätti määräaikaan 2.10.2017 klo 09.00 mennessä 12 palveluntarjoajaa:

        Coor Service Management Oy

        GBonet Oy

        Inhouse Partners Oy

        ISS Palvelut Oy

        Jaslec Oy

        Lassila & Tikanoja Oyj

        Palmia Oy

        RTK-Palvelu Oy

        Siivouspalvelu Puhtaax Oy

        Sodexo Oy

        SOL Palvelut Oy

        Talosyke Oy

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarkastettiin tarjoajien kelpoisuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. GBonet Oy:n tarjouksesta puuttui vähimmäisvaatimuksena edellytetty tarjoajan luottoluokitus tilinpäätöstietoineen, joka tarjouspyynnön mukaan tuli olla vähintään tyydyttävä+ (A+). Lisäksi tarjous oli osatarjous. Talosyke Oy:n tarjouksesta puuttuivat resurssiliite ja lisäpalveluhinnasto, jotka olivat vähimmäisvaatimuksena.

Tarjousvertailuun valittiin Coor Service Management Oy, Inhouse Partners Oy, ISS Palvelut Oy,  Jaslec Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Palmia Oy, RTK-Palvelu Oy, Siivouspalvelu Puhtaax Oy, Sodexo Oy ja SOL Palvelut Oy.

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä ja vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, paras hinta-laatu suhde seuraavasti:
- hinta 70 %
- laatu 30 % (Miten varmistetaan toimipisteissä molempien palvelujen osalta käynnistämisvaiheen palvelujen toteutuminen palvelukuvauksen laatutason mukaisesti (20p) ja miten varmistetaan sopimuksen aikainen päivittäisen laatutason toteutuminen (10p). Molempien palvelujen osalta huomiota kiinnitettiin mm. resursointiin, päivittäisen kokonaislaadun varmistusmenettelyihin, sijaistusten aikaisiin laadunvarmistusmenettelyihin sekä siihen, miten asiakassuhteita hallitaan)

Hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudelle mukaan lukien optiovuodet ja enintään 5 %:n korotus on n. 8,1 milj. euroa alv. 0 %.

Sopimuskausi on 3-vuotinen ajalle 1.1.2018 - 31.12.2020 ja se sisältää 2,5 vuoden option. Tilaaja päättää suorahankintaa käyttäen palvelun oston jatkamisesta alkuperäistä toimitusta vastaaville ehdoilla, sen mukaisina, kun ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tällöin sopimuskausi päättyy viimeistään 30.6.2023. Päätös option käyttämisestä tehdään viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Sopimusluonnoksen mukaan palvelun hinta on voimassa kiinteänä sopimuskauden 1.1.2018 -31.12.2020. Optiokauden mahdolliset hinnankorotukset ovat saman suuruisia kaikille palveluntuottajille.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Päivi Koskinen, hankintapäällikkö, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

Airi Rintamäki, ruokapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86307

airi.rintamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

26.10.2017  Palvelun laatuvertailu siivous 30.pdf

2

26.10.2017 Palvelun laatuvertailu kohdevastaava 30.pdf

3

Siivous, hinta-laatuvertailu.pdf

4

Käyttäjäpalvelut + siivous hinta-laatuvertailu xls..pdf

5

Käyttäjäpalvelut hinta-laatuvertailu.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Tiedoksi

Hankintapalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566