Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

31.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 93

Yksityisten sopimuskoulujen vuokrat ja pienet perusparannushankkeet vuonna 2018

HEL 2017-011443 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä yksityiskoulusopimuksen 5.2. kohdassa tarkoitetun vuokria sekä pieniä perusparannushankkeita koskevan suunnitelman vuoden 2018 osalta liitteenä olevien suunnitelmien mukaisesti otettavaksi huomioon osana sopimuksen mukaista korvauslaskelmaa. Yksityiskoulusopimuksen mukaan suunnitelmassa hyväksyttyjä kustannuksia ei voida käyttää muihin käyttötarkoituksiin.

Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan muuttamaan koulun edellä tarkoitettua hankekohtaista suunnitelmaa koulun esityksen perusteella edellyttäen, että esitys on tehty toimialalle ennen ko. hankkeiden rakennustöiden aloittamista, muutokseen on perusteltu tarve ja että ko. koulun korjaukseen, kunnossapitoon ja pieniin perusparannuksiin suunnitelmassa hyväksyttyä kokonaiseuromäärää ei ylitetä.

Käsittely

Esteelliset: Vesa Korkkula

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1

Kunnossapito- ja korjaussuunnitelmat sekä pienet hankkeet vuodelle 2018.pdf

2

Sopimuskoulujen tilavuokrien 2018 laskentaperiaatteet.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yksityiset sopimuskoulut

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin ja yksityisten sopimuskoulujen ylläpitäjien kesken tehdyissä sopimuksissa on sovittu, että kaupungin maksamassa korvauksessa otetaan huomioon koulukiinteistön vuokra-, kunnossapito- ja korjauskustannukset kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 26 §:n mukaan mm. perusopetuslaissa ja lukiolaissa tarkoitetun toiminnan edellyttämänä perustamishankkeena pidetään sellaista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 36 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimenpidettä, jonka arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään 400 000 euroa. Kokonaiskustannuksina pidetään hankkeiden arvonlisäverottomia kustannuksia. Näin ollen tätä pienemmät hankkeet luetaan käyttökustannuksiksi ja niihin myönnetään valtionosuutta käyttökustannusten valtionosuuden perusteena olevien opiskelijakohtaisten yksikköhintojen kautta.

Yksityiskoulusopimuksen 5.1. kohdan mukaisesti kaupungin maksaman sopimuskorvauksen suuruutta määrättäessä korvauksen perusteena olevista kustannuksista vähennetään helsinkiläisten oppilaiden osalta yksityiselle opetuksen järjestäjälle valtionosuudesta annetun lainsäädännön perusteella maksettava rahoitus siltä osin kuin se kohdistuu tämän sopimuksen tarkoittamaan kaupungin korvauksen piiriin kuuluvaan toimintaan. Yksityisen sopimuskoulun edellä tarkoitettu rahoitus muodostuu pääosin lukiokoulutukseen maksettavasta yksikköhintarahoituksesta ja perusopetukseen maksettavasta peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän mukaisesta kotikuntakorvausrahoituksesta, jotka sisältävät valtakunnallisissa kustannuspohjissa myös alle 400 000 euron suuruiset perusparannukset.

Koska kaupungin sopimuskorvausta määrättäessä korvauksen perusteena olevista kustannuksista näin ollen vähennetään myös alle 400 000 euron pienet perusparannukset osana koulun saamaa valtionosuuslainsäädännön mukaista rahoitusta, voidaan sopimuskoulua pitää oikeutettuna saamaan myös hyväkseen kaupungin sopimuskorvauksen perusteena olevissa kustannuksissa alle 400 000 euron suuruisten perustamishankkeiden kustannuksia opetuslautakunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Keväällä 2017 sopimuskoulujen antamista perusparannushanke-esityksistä vuodelle 2018 on pienet hankkeet (alle 400 000 euroa) siirretty yhteiselle kunnossapito- ja korjaussuunnitelmat sekä pienet perusparannushankkeet -listalle (liite 1).

Korjaus- ja kunnossapitokustannukset kaupungin kouluihin nähden eivät välttämättä ole vertailukelpoisia. Korjaus- ja kunnossapitoesitysten tarpeellisuutta mietittäessä olisi hyvä, että käytössä olisi tilakeskuksen laatima kuntokartoitus.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1

Kunnossapito- ja korjaussuunnitelmat sekä pienet hankkeet vuodelle 2018.pdf

2

Sopimuskoulujen tilavuokrien 2018 laskentaperiaatteet.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yksityiset sopimuskoulut

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566