Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

10.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 83

Oikaisuvaatimus tuntiopettajan ottamista koskevasta päätöksestä

HEL 2017-010435 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jättää tutkimatta ********** tekemän oikaisuvaatimuksen, jonka hän on tehnyt Stadin ammattiopiston Bryggan apulaisrehtorin tuntiopettajan ottamista koskevasta päätöksestä 27.6.2017 (§ 9). Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Aira Saarni, johtava lakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt oikaisuvaatimuksen apulaisrehtorin 27.6.2017 (§ 9) tekemästä päätöksestä, jolla apulaisrehtori otti perusopetukseen valmistavan opetuksen tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään 1.8.2017-31.7.2018 luokanopettaja **********

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksianto tapahtuu niin, että päätöstä koskeva pöytäkirjanote toimitetaan asianosaiselle. Toimittaminen voi tapahtua hallintolain 59 §:n mukaan tavallisena tiedoksiantona tai SähkAsiointiL 19 §:n mukaisesti sähköisesti.        

Pöytäkirjanote on lähetetty oikaisuvaatimuksen tekijälle sähköisesti 28.6.2017. Oikaisuvaatimus on saapunut 1.9.2017. Oikaisuvaatimusta ei ole tehty kuntalain 138 §:ssä säädetyssä ajassa.

Esittelijä esittää edellä lausuttuun viitaten, että oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Aira Saarni, johtava lakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Oheismateriaali

1

Päätös 27.6.2017 § 9

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Tiedoksi

Stadin ammattiopiston Brygga

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566