Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

10.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 79

Tietokoneiden hankinta perusopetuksen oppilaille

HEL 2017-010057 T 02 08 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että perusopetukseen tilataan perusopetuksen oppilaille lisää kannettavia tietokoneita ja 2-in-1 -laitteita vuoden 2017 aikana. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan tekemään hankinnat. Laitteet tilataan Tietokeskus Oy:ltä.

Hankinnan arvioitu arvo on 2 000 000 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tällä hankinnalla jatketaan koulujen oppilaskoneiden hankintaa digitalisaatiohankkeen mukaisesti.

Digitalisaatiohankkeen tavoitteena on, että 50 %:lla 1.–2.-luokkalaisista, 75 %:lla 3.–6.-luokkalaisista ja 100 %:lla 7.–9.-luokkalaisista on käytössään kannettava tietokone.

Hankintakeskus on kilpailuttanut tietotekniikan laiteet, hankinta Tietokeskus Oy:ltä perustuu tähän kilpailutukseen ja puitesopimukseen H029-14 (Dnro HEL 2014-007557).

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

IT-hankinnat

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566