Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

10.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 78

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2017 talousarvion toteutumisennuste

HEL 2017-010461 T 02 02 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi toimialan vuoden 2017 talousarvion toteutumisennusteen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisätään lausunnon loppuun lause:

Lautakunta pyytää kaupunginhallitusta huomioimaan kaupungin kasvavan lapsimäärän ja varaamaan tulevan vuoden budjetissa riittävät resurssit myös kunnan omaan päivähoitoon ja perusopetukseen. Lasten määrä kunnan omassa päivähoidossa on ylittänyt talousarviossa ennakoidun määrän jo useana vuotena peräkkäin.

Kannattaja: Vesa Korkkula

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään lausunnon loppuun lause:  Lautakunta pyytää kaupunginhallitusta huomioimaan kaupungin kasvavan lapsimäärän ja varaamaan tulevan vuoden budjetissa riittävät resurssit myös kunnan omaan päivähoitoon ja perusopetukseen. Lasten määrä kunnan omassa päivähoidossa on ylittänyt talousarviossa ennakoidun määrän jo useana vuotena peräkkäin.

Jaa-äänet: 9
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Emma Kari, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Abdirahim Mohamed, Pia Pakarinen, Mirita Saxberg, Seppo Siika-aho

Ei-äänet: 2
Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhjä: 1
Ville Jalovaara

Poissa: 1
Dani Niskanen

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Petra Malinin vastaehdotuksen äänin 9–2. Tyhjää äänesti 1. Poissa 1.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslian talousarvion toteutumisennusteista antamien ohjeiden mukaan hallintokunnat tekevät vuonna 2017 kolme talousarvion toteutumisennustetta. Ensimmäinen ennuste tehtiin keväällä virastoittain. Tämä ennuste on ensimmäinen toimialana tehty ennuste. Kolmas ennuste tehdään marraskuun alussa ja tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi 21.11.

Kaupunginkanslian antamien ohjeiden mukaan toteutumisennusteet on annettava tiedoksi lautakunnalle. Lautakunnan on ryhdyttävä toimenpiteisiin, mikäli talousarvio ei ole toteutumassa.

Käyttötalouden tulojen ja menojen ennuste

Käyttötalouden nettomenojen (menot-tulot) ennakoidaan ylittävän talousarvion 3,7 miljoonalla eurolla eli 0,6 prosenttia.

Tuloja arvioidaan kertyvän noin 0,7 miljoonaa euroa eli 2 prosenttia enemmän kuin talousarviossa. Lisätulot kertyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja johtuvat siitä, että lapsimäärä ylittää talousarviossa ennakoidun määrän.

Menoja ennakoidaan kertyvän 4,4 miljoonaa euroa eli 0,7 prosenttia yli talousarvion. Menoylitys johtuu kaupungin saamista käyttötarkoitussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa.  Kaupungin näkökulmasta ylitys on tekninen, koska tulot kasvavat menoja vastaavasti.

Budjettirahoitteisessa toiminnassa ylityspaineita on varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Tämä johtuu siitä, että lapsi- ja oppilasmäärät ylittävät talousarvion. Kaupungin omissa päiväkodeissa on noin 550 lasta yli talousarvioperustan. Perusopetuksessa puolestaan ennakoidaan olevan oppilaita noin 250 yli talousarvion.

Ennusteen mukaan perusopetus pystyy sopeuttamaan tulosbudjettiaan siten, ettei ylityksiä tapahdu. Varhaiskasvatuksen ylityspaineet puolestaan pystytään kattamaan muissa palveluissa syntyvillä säästöillä. Ammatillisen koulutuksen menoja laskee talousarviossa ennakoitua pienempi opiskelijamäärä. Myös perusopetuksen kotikuntakorvaukset jäävät talousarviossa ennakoitua pienemmiksi.

Kotikuntakorvausten perusosaa on laskettu vuoden 2016 tasosta 1,8 prosenttia. Perusosaan vaikuttaa vuosittainen kustannustenjaon tarkistus ja kustannustason muutosta kuvaava indeksikorotus, joka vuodelle 2017 oli mm. kilpailukykysopimuksen takia negatiivinen.

Investointimenojen ennuste

Investointien eli irtaimen omaisuuden hankintojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Toimialalla on kaikkiaan seitsemän sitovaa tavoitetta vuoden 2017 talousarviossa.

Toisen ennusteen laatimishetkellä ennakoitiin, että sitovat tavoitteet toteutuvat yhtä lukuun ottamatta. Toteutumatta ennakoitiin jää tavoite Digitaalisuus ja monimuotoiset oppimisympäristöt edistävät jokaisen oppimista yhteisöllisesti ja yksilöllisesti perusopetuksessa.

Tavoitteen mittareina ovat:
- Jokaisessa peruskoulussa on vähintään yksi monimuotoinen oppimisympäristö 100 oppilasta kohti.
- ePortfolio otetaan käyttöön vähintään 40 suomenkielisessä ja viidessä ruotsinkielisessä peruskoulussa. 

Viimeisimpien tietojen perusteella tämäkin tavoite ollaan saavuttamassa eli kaikki sitovat tavoitteet toteutuvat.

Asiakasmäärät

Oppilas- ja opiskelijamäärät

Valtionosuuteen oikeuttavia oppilaita ja opiskelijoita ennakoidaan olevan kaikkiaan 61 185, eli noin 260 (- 0,4 prosenttia) vähemmän kuin talousarviossa on ennakoitu. Ennakoitua vähemmän opiskelijoita on ammatillisessa koulutuksessa. Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärän ennakoidaan jäävän noin 300 opiskelijalla ja oppisopimusten määrän noin 250 sopimuksella alle talousarvion. Lukiokoulutuksessa opiskelijamäärän ei ennakoida poikkeavan olennaisesti talousarviosta. Perusopetuksessa oppilasmäärän ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 250 oppilaalla.

Stadin ammattiopiston aloituspaikat saatiin täyteen syksyn 2017 yhteishaussa, mutta kokonaisopiskelijamäärän ennakoidaan jäävän tavoitteesta. Koko oppilaitoksen osalta läpäisy on parantunut. Kahdella toimialalla, palvelun ja viestinnän sekä tekniikan ja logistiikan toimialoilla, läpäisy heikkeni eli keskeyttäminen kasvoi. Molemmilla toimialoilla on opiskelijoita, joilla on heikot oppimisvalmiudet. Nämä liittyvät usein puutteellisiin perustaitoihin, kuten suomen kielen taitoon. Lisäksi useisiin näiden toimialojen tutkintoihin ei tulla ensimmäisellä hakutoiveella, mistä syystä alan vaihtaminen on yleistä. Ohjautuminen avoimista opinnoista tai osaamiskeskuksesta tutkintotavoitteiseen koulutukseen ei ole vielä riittävän tehokasta tai vapaat opiskelupaikat ja opiskelijoiden toiveet eivät kohtaa. Tutkintojen toteutustapoja kehitetään jatkuvasti siten, että joustava, jatkuva sisäänotto olisi mahdollista.

Varhaiskasvatuksen lapsimäärä

Kaupungin omissa päiväkodeissa ennustetaan olevan runsaat 550 lasta enemmän, kuin talousarviossa on ennakoitu (+2,5 prosenttia). Perhepäivähoidossa lapsien määrän ennakoidaan puolestaan jäävän talousarviosta noin 90 lapsella. Vapaan sivistystyön opiskelijamäärien ja opetustuntimäärien ennustetaan pysyvän talousarvion tasolla.

Muutokset toimintaympäristössä ja riskeissä

Ennusteeseen ei sisälly oleellisia muutoksia talousarviossa esitettyihin toimintaympäristön muutoksiin ja riskeihin.

Esitykset toimenpiteiksi

Toimiala on bruttobudjetoitu eli lautakuntaa sitovat kaupunginvaltuustoon nähden kokonaismenot. Kokonaismenot eivät saa ylittää talousarviota ilman valtuustoon myöntämää ylitysoikeutta.

Käyttötalouden menoissa ennustettu ylitys on luonteeltaan tekninen. Kaupunki saa ulkopuolista rahoitusta ylitystä vastaavasti. Tästä johtuen ei ole perusteltua käynnistää perustoimintaa koskevia sopeuttamistoimia. Mahdolliset talousarvion tarkistusesitykset on tehtävä talousarvion noudattamisohjeiden mukaan 30.11. mennessä. Kaupunginvaltuustolle tehtävä ylitysoikeusesitys on perusteltua tehdä kolmannen ennusteen perusteella, joka tuodaan lautakuntaan 22.11. Tällöin ylitystarpeiden määrä on tarkentunut.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566