Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

19.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 71

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

HEL 2017-009935 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 10 §:n mukaista peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävää maksua ei toistaiseksi oteta käyttöön. 

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Sirkka-Liisa Ihalainen, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42543

sirkka-liisa.ihalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Varhaiskasvatuslautakunta päätti 7.2.2017 § 13 varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.3.2017 lukien. Samalla päätettiin peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävän maksun käyttöönotosta.

Varhaiskasvatuslautakunta edellytti samalla, että lain muutoksesta tiedottamiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja että varhaiskasvatuksesta vastaavalle toimielimelle tuodaan ensimmäisen kerran syksyllä 2017 tieto muutoksen vaikutuksista.

Vanhemmille jaetussa asiakastiedotteessa kerrottiin uudesta säännöksestä, joka koskee huoltajien loma-ajan poissaolon ilmoittamatta jättämistä: ”Huoltajien loma-ajaksi varatusta varhaiskasvatuksesta, jota ei käytetä ja jota ei ole peruttu ennakkoon, peritään lisäksi puolet kuukausimaksusta. Jos asiakasmaksuksi on määritelty 0 €/kk, ilmoittamatta jätetystä poissaolosta peritään 13,50 euroa."

Ilmoitus lapsen loma-ajasta -lomakkeessa oli vielä uudelleen em. teksti ja lisäksi: ”Ilmoitattehan henkilökunnalle tai yksikön esimiehelle lapsenne loma-aikoihin tulevat muutokset etukäteen ja viipymättä.”

Henkilökunnan ohjeessa todettiin seuraavaa: ”Vanhempia pyydetään ilmoittamaan kaikista poissaoloista viipymättä ja viimeistään edellisenä päivänä. Poissaolot merkitään Efficaan huolellisesti. Jos lapsi on ennakkoon ilmoittamatta poissa, vanhemmilta tiedustellaan lapsen paluun jälkeen, onko kyse ollut huoltajan loma-ajasta. Ilmoitettuihin läsnäoloihin tulleet muutokset kirjataan Efficaan uudella päiväkirjamerkinnällä "käyttämätön varaus”, joka on käytettävissä kesäkuun alusta lähtien. Esimiehet soittavat tai ilmoittavat turvasähköpostilla asiakasmaksuyksikköön maksuihin vaikuttavat muutokset kunkin kuukauden viimeiseen päivään mennessä. Ilmoitus lapsen loma-ajasta säilytetään yksikössä 6 vuotta lapsen hoitosuhteen päättymisen jälkeen.”

Päiväkodit ovat kirjanneet suunnittelutaulukoihin vanhempien ilmoituksen perusteella lasten ennakoidut läsnäolotiedot koulujen loma-aikana. Em. taulukoihin voitiin järjestelmän laajojen häiriöiden vuoksi tehdä muutoksia vain ajoittain ja suunnittelutaulukoista puuttuu merkintöjä. Siksi vertailu edellisenä kesänä etukäteen varattuihin läsnäoloihin ei ole mahdollista.

Varhaiskasvatuksessa käyttöön otettavaa peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävää maksua koskeva lakiteksti ja sen merkityksen tulkinta vei aikaa ja aiheutti keskustelua ja kirjoittelua joukkotiedotusvälineissä. Eri kuntien erilaiset tulkinnat hämmensivät sekä vanhempia että työntekijöitä. Myös henkilökunnan ohjetta tarkennettiin vielä toukokuussa.

Asiakastietojärjestelmään ei keväällä ehditty määritellä peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävän maksun määräytymisen käsittelysääntöjä ja siksi laskutusta ei saatu automatisoitua. Vanhempien loma-aikojen tiedustelu peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävän maksun määräämiseksi jäi henkilökunnan tehtäväksi, jota ei kuitenkaan ole tehty kattavasti. Selvittely jälkikäteen ei ole henkilökunnan ajankäytön ja suuren asiakasmäärän vuoksi mielekästä.

Kesäkuussa oli 234 232 läsnäolopäivää. Varattuja, mutta käyttämättä jätettyjä päiviä oli kaikkiaan 6230 (3,2 %), jotka voivat sisältää saman lapsen useamman peräkkäisen päivän jaksoja.

Varhaiskasvatuksen asiakasohjausryhmä arvioi, että em. maksu kohdentuu hyvin rajattuihin tilanteisiin ja epätarkoituksenmukaisesti enimmäkseen perheille, jotka yleensä ilmoittavat lapsen poissaoloista. Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävän maksun määräämisen mahdollisuus lisäsi kuitenkin vanhempien ilmoituksia kaikista poissaoloista.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Sirkka-Liisa Ihalainen, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42543

sirkka-liisa.ihalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566