Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

19.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 65

Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi ilmoitusasiat.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 28.8.2017 § 764 päiväkoti Borgströminmäen 22.2.2017 päivätyn uudisrakennuksen hankesuunnitelman, ja oikeuttaa samalla rakennetun omaisuuden hallintapäällikön vuokraamaan Kruunuvuoren Palvelu Oy:ltä osittain päiväkodin käyttöön samassa kiinteistössä sijaitsevan asukastilan jäljempänä esittelijän perusteluissa kuvatuin ja muuten tavanomaisin ehdoin.

Päiväkoti on tarkoitus toteuttaa yhteishankkeena Kruunuvuorenrannan
Palvelu Oy:n omistukseen tulevan asukastilan kanssa.

Uudisrakennuksena toteutettavan yhteishankkeen enimmäislaajuus on
1595 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta yhteensä arvonlisäverottomana 5 870 000 euroa toukokuun 2016 kustannustasossa.

Hanke toteutetaan keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä, jonka osakekannasta
Helsingin kaupungin omistukseen tulevan päiväkodin osuus on noin 80 % sekä Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n omistukseen tulevan
asukastilan osuus noin 20 %.

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto päätti 30.8.2017 § 302 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Suursuon päiväkodin 25.4.2017 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 3 326 brm² ja rakentamiskustannukset ovat enimmillään arvonlisäverottomina 11,2 milj. euroa kustannustasossa 11/2016.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

1) Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään jatkosuunnittelussa mahdollisuudet järjestää pienten lasten päivittäinen toiminta sekä ulkona että sisällä mahdollisimman rauhallisiin kokonaisuuksiin. Selvitetään mahdollisuudet pienryhmätoiminnan toteutumiseen aidosti esimerkiksi riittävällä määrällä kulkureittejä, sisäänkäyntejä ja ulkoilualueita. Hyödynnetään suunnittelussa palvelumuotoiluosaamista ja henkilökunnan ja käyttäjien palautetta ja kokemuksia kaupungin suurien päiväkotiyksikköjen toimivuudesta ja parannusehdotuksista. (Mari Holopainen).

2) Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään Suursuon päiväkodin
jatkosuunnittelussa päiväkodin tilojen toimivuus myös ilta- ja vuorohoitopäiväkotina. (Terhi Peltokorpi).

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566