Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

19.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 72

Liiketalouden ja hallinnon alan oppisopimuskoulutukset, hankinnan kilpailutus H061-17

HEL 2017-005402 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä oppisopimuskoulutuksena järjestettävien liiketalouden ja hallinnon alan ammatillisiin tutkintoihin valmistavien koulutusten puitejärjestelyyn tietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkinnon järjestäjiksi seuraavat koulutuksen järjestäjät:

Ami-säätiö, Amiedu
- Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto
- Ruokamestarin erikoisammattitutkinto
- Taloushallinnon ammattitutkinto
- Taloushallinnon erikoisammattitutkinto, taloushallinnon osaamisala
- Taloushallinnon erikoisammattitutkinto, henkilöstötyön osaamisala

Helsinki Business College/SLK Instituutti
- Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto
- Sihteerin ammattitutkinto
- Taloushallinnon ammattitutkinto

Hyria koulutus Oy
- Sihteerin ammattitutkinto
- Taloushallinnon ammattitutkinto

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä/Liikelaitos Edupoli
- Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto
- Sihteerin ammattitutkinto
- Taloushallinnon erikoisammattitutkinto, henkilöstötyön osaamisala
- Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto
- Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto

Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö
- Sihteerin ammattitutkinto

Management Institute of Finland, MIF
- Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto

Markkinointi-instituutti
- Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto
- Taloushallinnon ammattitutkinto
- Taloushallinnon erikoisammattitutkinto, taloushallinnon osaamisala
- Taloushallinnon erikoisammattitutkinto, henkilöstötyön osaamisala
- Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto

Perho Liiketalousopisto, Perho PRO
- Ruokamestarin erikoisammattitutkinto

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 1 200 000,00 euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa oppisopimusjohtajan tekemään palveluhankintojen kohteista tarjouspyyntöön ja annettuun tarjoukseen perustuvat puitesopimukset ja tekemään sen mukaiset hankinnat. Sopimuskausi on yksi (1) vuosi.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa oppisopimusjohtajan päättämään yhdestä (1) yhden (1) vuoden option käyttöönotosta.

Esittelijä

vs. lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Mervi Willman

Lisätiedot

Jan Berghem, koulutustarkastaja, puhelin: 310 86698

jan.berghem(a)hel.fi

Liitteet

1

Vert Liiketalous ja hallinnon ala H061-17

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Koulutuksen järjestäjät

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistolla ei ole järjestämislupaa kaupan ja hallinnon koulutusten järjestämiseen ja tällöin joudutaan koulutus hankkimaan muilta koulutuksen järjestäjiltä.

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupungin hankintakeskuksen 9.5.2017 päivättyyn tarjouspyyntöön H016-17, HEL 2017-005402. Liiketalouden ja hallinnon alan valmistavien koulutusten tietopuolisten koulutusten ja näyttötutkinnon järjestämisen hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 10.5.2017 ja korjausilmoitus 23.5.2017.  Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 5.6.2016 klo 12.00. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät:

Ami-säätiö, Amiedu
Helsinki Business College/SLK Instituutti
Hyria koulutus Oy
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä/Liikelaitos Edupoli
Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö
Management Institute of Finland, MIF
Markkinointi-instituutti
Perho Liiketalousopisto, Perho PRO

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Kaikki tarjouksen jättäneet täyttivät tarjoajan kelpoisuusvaatimukset ja tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaiset.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Hankittavien palvelujen, oppisopimuskoulutuksena järjestettävien liiketalouden ja hallinnon, valmistavien tietopuolisten koulutusten ja näyttötutkintojen järjestämisen, valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellista edullisuutta vertailtiin tarjoushinnan ja palvelun laadun yhteispistemääränä. Tarjoushinnaltaan edullisin tarjous sai 85 vertailupistettä ja eniten laatupisteitä saanut tarjous sai 15 vertailupistettä.

Laadun arviointiperusteena kaikissa tutkinnoissa oli:

1. Koulutuksen aloitusmahdollisuus yksittäisille eri yrityksistä tuleville opiskelijoille (maksimipisteet 10 p):

•       nonstop-koulutusmuodolla 10 pistettä
•       2 kertaa vuodessa 5 pistettä
•       harvemmin kuin 2 kertaa vuodessa 0 pistettä

2. Pakollisten tutkinnon osien kolmikantaisen arviointikokouksen toteuttaminen (maksimipisteet 2,5p):

•       kuukausittain (pois lukien heinäkuu) 2,5 pistettä
•       joka toinen kuukausi 1 piste
•       harvemmin kuin joka toinen kuukausi 0 pistettä

3. Valinnaisten tutkinnon osien kolmikantaisten arviointikokousten toteuttaminen (maksimipisteet 2,5p):

•       kuukausittain (pois lukien heinäkuu) 2,5 pistettä
•       joka toinen kuukausi 1 piste
•       harvemmin kuin joka toinen kuukausi 0 pistettä

Puitejärjestelyyn voitiin valita kahdeksan (8) kokonaistaloudellisesti edullisinta palveluntarjoajaa:

Ami-säätiö, Amiedu
Helsinki Business College/SLK Instituutti
Hyria koulutus Oy
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä/Liikelaitos Edupoli
Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö
Management Institute of Finland, MIF
Markkinointi-instituutti
Perho Liiketalousopisto, Perho PRO

Pääsääntöisesti tilaukset tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella siltä palveluntuottajalta, joka on antanut tarjouskilpailussa hinta-laatusuhteeltaan parhaimman tarjouksen. Stadin aikuisopiston työelämä- ja oppisopimuspalvelut voi tehdä tilauksia myös puitejärjestelyyn valitulta palveluntuottajalta, joka on toiminut yhteistyössä Stadin aikuisopiston työelämä- ja oppisopimuspalvelujen kanssa opiskelijaryhmän kokoojana.

Tarjousten vertailuhinnat ja laatupisteet ovat liitteenä olevassa vertailutaulukossa.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Jan Berghem, koulutustarkastaja, puhelin: 310 86698

jan.berghem(a)hel.fi

Liitteet

1

Vert Liiketalous ja hallinnon ala H061-17

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Koulutuksen järjestäjät

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566