Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

19.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 64

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten 4. - 17.9.2017 tekemiä päätöksiä:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

4.9.2017 § 61 Sähköisten oppimateriaalien hankinta lukuvuodelle 2017-2018, hankinnan keskeyttäminen.

10.9.2017 § 62 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistoimintajärjestelmä.

10.9.2017 § 63 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, avustukset yksityisten koulujen tonttivuokriin 2017.

Hallintojohtaja

13.9.2017 § 18 Kasvatus ja koulutus, taulutietokone hankinta.

Tietohallintopäällikkö

5.9.2017 § 15 Kasvatus ja koulutus; Arbis perusparannus, esitystekniikan hankinta.

7.9.2017 § 16 Kasko, Atea Finland Oy, puhelimien ja koteloiden hankinta.

7.9.2017 § 17 Kasvatus ja koulutus, tietoliikennelaitteiden ja lisenssien hankinta Kaskon tietohallinnolle.

7.9.2017 § 18 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Kalasataman peruskoululle opettaja- ja oppilaskoneita.

Kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/paatoksenteko

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566