Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

19.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 68

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nina Hurun ym. työllisyydenhoidon tehostamista armeijasta kotiutuville henkilöille koskevasta ryhmäaloitteesta

HEL 2017-006090 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä valtuutettu Nina Hurun ym. aloitetta työllisyydenhoidon tehostamisesta armeijasta kotiutuville henkilöille. Helsingissä oli työn ja koulutuksen ulkopuolella 9 000 nuorta 16–29-vuotiaista vuoden 2015 lopussa. Miesten osuus on tässä joukossa suurempi. Nuorten kohdalla työttömyys kohdentuu erityisesti henkilöille, joilla ei ole aiempaa ammattia tai ammatillista koulutusta. Alle 30-vuotiaiden työllistymisen kannalta koulutus on ensisijaista.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tarjoaa nuorten työllistymisen edistämiseksi erilaisia vaihtoehtoja osaamisen kartuttamiseen ja toisen asteen koulutuksen suorittamiseen. Opinnoissa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä kaikille opiskelijoille tehdään oma henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa selvitetään ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten osaamista hankitaan eri oppimisympäristöissä. Samalla suunnitellaan tarvittavat tukitoimet. Joustava koulutukseen hakeutuminen mahdollistaa opintojen aloittamisen läpi vuoden.

Yhdessä kaupunginkanslian työllisyydenhoidon kanssa toteutetaan työkokeilujen ja palkkatukitöiden työvaltaisessa oppimisympäristössä hankitun osaamisen tunnistamista, joka voidaan tunnustaa osaksi opintoja.

Ohjaus ja neuvonta ovat keskeisiä toimia armeijasta kotiutuvien henkilöiden työllistymisen edistämiseksi. Helsingin kaupungin toimialojen sekä TE-hallinnon yhdessä toteuttama Ohjaamo kokoaa nuorille kohdennetut monialaiset palvelut saman katon alle yhteiseen palvelupisteeseen Kamppiin. Ohjaamo tarjoaa ilman työ- ja opiskelupaikkaa oleville nuorille neuvontaa, ohjausta ja tukea koulutukseen, työllistymiseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koordinoima etsivä nuorisotyö tekee osaltaan tiivistä yhteistyötä puolustusvoimien sekä siviilipalveluskeskuksen kanssa. Nuorisolain 11 §:n mukaan em. tahojen velvollisuus on luovuttaa etsivälle nuorisotyölle tiedot nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen. Etsivä nuorisotyö tarjoaa alle 29-vuotiaille jalkautuvaa ohjausta ja auttaa nuorta sellaisten palvelujen sekä muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Helsingin kaupungin etsivä nuorisotyö sekä Ohjaamo ovat olleet aktiivisesti mukana syyskuussa 2016 käynnistyneessä Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Auta miestä mäessä ESR -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on etsiä uusia käytänteitä nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisyyn. Hankkeessa luodaan toimintamalli, jolla lisätään puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen tietoutta Ohjaamoista sekä etsivästä nuorisotyöstä. Hanke jatkuu maaliskuuhun 2019.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Anna Lyra-Katz, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi

Liitteet

1

Huru Nina valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 16

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa valtuutettu Nina Hurun ym. työllisyydenhoidon tehostamista armeijasta kotiutuville henkilöille koskevasta ryhmäaloitteesta

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Anna Lyra-Katz, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi

Liitteet

1

Huru Nina valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 16

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566