Helsingin kaupunki

Esityslista

15/2019

1 (9)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

17.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetti vuodelle 2020

HEL 2019-012488 T 02 02 00

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetin vuodelle 2020.

2. merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen 2.12.2019 hyväksymät vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeet.

3. oikeuttaa toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Lautakunnalle on raportoitava määrärahojen tarkistamisista talousarvion toteutumisennusteiden yhteydessä. Toimialajohtaja antaa vastuuhenkilöille talousarvion noudattamista koskevat ohjeet.

4. että toimialajohtajan tulee valmistella lautakunnan käsiteltäväksi perusteltu esitys kaupunginvaltuustolle ylitysoikeudesta, jos käyttötalouden tai investointien kokonaismääräraha ei ennusteiden mukaan riitä sopeuttamistoimista huolimatta.

5. hyväksyä kaupungin hallintosäännön 15 luvun 1 §:n nojalla yhteisöjen tukemiseen varatun määrärahan käyttösuunnitelman seuraavasti:

- Iltapäivätoiminnan avustukset 9 494 000 euroa
- HERO ry, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry 24 000 euroa
- Helvary ry, Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys 4 000 euroa
- Yksityisten koulujen tonttivuokrien tukeminen 430 000 euroa
- Vapaan sivistystyön avustukset 80 000 euroa
- Varhaiskasvatuksen avustukset 85 000 euroa

Euromäärät ovat enimmäismääriä.

6. oikeuttaa hallintojohtajan yhdessä ao. palvelukokonaisuuden johtajan kanssa hyväksymään talousarvion määrärahojen puitteissa Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitokselta tilattavien ei-kilpailutettujen ruokapalvelujen tilaamista ja tuottamista koskevat sopimukset, joissa määritellään toimialan, koulujen ja tuottajan väliset vastuut sekä palvelujen sisältö ja laatu.

7. oikeuttaa Stadin ammattiopiston johtavan rehtorin tekemään oppilaitoksen käyttösuunnitelman puitteissa Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen kanssa palvelusopimukset, joiden tulee perustua hallintojohtajan ja palvelukokonaisuuden johtajan hyväksymään kokonaissopimukseen.

8. oikeuttaa hallintojohtajan hyväksymään vuoden 2020 tulosbudjettiin varattujen määrärahojen ja Helsingin palvelut oy:n kanssa solmitun määräaikaisen sopimuksen puitteissa koulujen ja oppilaitosten ilta- ja vapaa-ajankäytön palvelujen tilaukset.

9. oikeuttaa hallintojohtajan tekemään vuoden 2020 tulosbudjettiin varattujen määrärahojen puitteissa toimialan talous- ja palkkahallintopalveluja koskevan sopimuksen vuodeksi 2019 kaupungin taloushallintopalvelujen (Talpa) kanssa.

Esittelijän perustelut

Kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan toimialalautakunta päättää alaiselleen toimialalle tulosbudjetin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.11.2019 kaupungin talousarvion vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2022.

Kaupunginhallitus hyväksyi 2.12.2019 liitteenä olevat talousarvion noudattamisohjeet. Kaupunginhallituksessa lisättiin noudattamisohjeisiin seuraava kirjaus:

"Lastensuojelun kustannusten arvioidaan palvelutarpeen kasvun vuoksi ylittyvän vuonna 2019 noin 13,8 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tulee seurata lastensuojelun avohuollon, sijoitusten ja jälkihuollon palvelutarvetta ja kustannuskertymää säännöllisesti. Jos lastensuojelun palvelutarve aiheuttaa käyttösuunnitelman ylittymisen vuoden 2019 tavoin myös vuonna 2020, tulee sosiaali- ja terveyslautakunnan hakea lisärahoitusta kaupunginhallituksen käyttövaroista 5 miljoonaan euroon asti, eikä toimialan pidä sopeuttaa tätä ylitystä muista sosiaali- ja terveyspalveluista. Tätä mahdollista lisämäärärahaa ei tulkita sosiaali- ja terveystoimialan budjetin ylittymisenä tai muiden sitovien tavoitteiden toteutumattomuutena."

Tulosbudjetin valmistelun pohjana on ollut kasvatus- ja koulutuslautakunnan 27.8.2019 hyväksymä vuoden 2020 talousarvioehdotus huomioiden sen jälkeisessä talousarviokäsittelyssä siihen päätetyt muutokset sekä kaupungin 0,5 % tuottavuustavoite.

Tulosbudjettivalmistelun yhteydessä toimiala on tarkistanut asiakasmääräennusteet, vuokrat kaupunkiympäristöltä saatujen tietojen mukaan sekä tukipalvelujen menot. Varhaiskasvatuksen asiakasmäärää kaupungin omissa päiväkodeissa on korotettu noin 270 lapsella verrattuna talousarvioehdotukseen. Perusopetuksen oppilasmäärää on laskettu noin 100 oppilaalla ja lukioiden opiskelijamäärää nostettu noin 100 opiskelijalla. Vuokramenot nousivat talousarvioehdotukseen verrattuna 2,6 miljoonaa euroa. Vuokrien kokonaiskasvu on 19,2 miljoonaa euroa. Kasvuun sisältyy myös vuokrien indeksikorotus.

Talousarvion 2020 käyttötalouden tulotavoite kasvaa vuoteen 2019 verrattuna 1,7 miljoonalla eurolla eli 3,0 %. Käyttötalouden menoraami kasvaa 44,2 miljoonalla eurolla eli 3,7 %. Investointien menoraami laskee vuoteen 2019 verrattuna 4,8 miljoonalla eurolla eli 17,6 %.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymään talousarvioehdotukseen 2020 verrattuna tulosbudjettiin sisältyy seuraavia muutoksia.

Perustelujen muutokset verrattuna talousarvioehdotukseen

Kaupunginhallituksessa edustettuina olevat valtuustoryhmät sopivat osana budjettisopua seuraavista toimialaa koskevista tekstilisäyksistä talousarvion perusteluihin

1. Varmistetaan terveelliset ja turvalliset koulutilat:

- Vahvistetaan kaupunkistrategian sisäilmakorjauksia koskevien kirjausten toimeenpanoa. Sisäilmakorjauksista aiheutuvat investoinnit eivät nosta tiloista perittävää käypää vuokraa.

- Uudistetaan tilahankkeiden käsittelyohje osana tulevan kiinteistöstrategian toimeenpanoa.

- Määritellään kiireellisimmät peruskorjattavat koulut ja päiväkodit. Näiden korjauksia nopeutetaan käyttäen yhteistyötä yksityisten toimijoiden kanssa sekä muita hyviksi todettuja toimintamalleja Helsingistä (esim. sairaalakoulu ja Vattuniemen ala-aste) sekä muualta Suomesta.

- Asetetaan akuuteissa sisäilmatapauksissa hankittavien väistötilojen saamiselle neljän kuukauden tavoiteaika.

2. Arvioidaan maksuttoman toisen asteen kokeilun tuloksia, onnistumisia ja ongelmia ja viedään parhaiksi osoittautuneita käytäntöjä osaksi perustoimintaa. Helsinki vaikuttaa maksuttoman toisen asteen valtakunnallisen ratkaisun edistämiseen ja sen nopeutettuun käyttöönottoon pääkaupunkiseudun osalta.”

Ensimmäisen eli terveellisiä ja turvallisia koulutiloja koskevan kirjauksen toimenpiteet ovat pääosin kaupunkiympäristön toimialan vastuulla.

Toisen asteen maksuttomuuskokeilusta on tehty arviointi. Arviointiraportti on käsitelty lautakunnassa lokakuussa 2019. Vaikka tulosbudjetissa ei esitetä kokeilun jatkamista, perustoimintaan jäävät käyttöön kokeilumäärärahoilla hankitut sähköisten oppimateriaalien lisenssit yhteensä neljäksi vuodeksi. 

Tavoitteet verrattuna talousarvioehdotukseen

Talousarvioon ja tulosbudjettiin sisältyvät samat tavoitteet kuin lautakunnan talousarvioehdotuksessa. Toimialalla on kaksi sitovaa tavoitetta:

- Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.
- Käytämme koko kaupunki oppimisen ja työnteon ympäristönä.
Molemmille tavoitteille on asetettu kuusi mittaria.

Lisäksi toimialalla on kaksi yhteistä tavoitetta muiden toimialojen kanssa liittyen lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja alueiden elinvoimaisuuteen.

Käyttötalouden määrärahojen muutokset verrattuna talousarvioehdotukseen

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio poikkeaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan elokuussa tekemästä talousarvioesityksestä seuraavasti

(1000 eur)

ltk TAE 2020

TA 2020

Muutos

Tulot

59 179

59  179

0

Menot

1 238 614

1 237 586

- 1 028

Toimintakate

- 1 179 435

- 1 178 586

1 028

 

Seuraavassa on eritelty muutokset perusteluineen ja vaikutuksineen talousarviokäsittelyn eri vaiheissa (pormestarin talousarvioehdotus, kaupunginhallituksen talousarvioehdotus, kaupunginvaltuuston vahvistama talousarvio) verrattuna lautakunnan talousarvioehdotukseen.

Käyttötalouden tulot

Talousarvion tulotavoite on lautakunnan talousarvioehdotuksen mukainen.

Käyttötalouden menot

Pormestarin talousarvioehdotus

Määrärahoja vähennettiin pormestarin talousarvioehdotuksessa 9 miljoonalla eurolla verrattuna lautakunnan esitykseen.

Perusteena vähennykselle oli se, että lautakunnan esitys ylitti kaupungin tuottavuustavoitteen salliman menokasvun 4 miljoonalla eurolla. Lautakunnan tekemää 4 miljoonan euron ylitystä perusteltiin strategiapanostusten kasvulla (noin 2 miljoonaa euroa) ja ulkopuolisen rahoituksen hankkeilla, jotka rahoitetaan siis budjettirahoituksen ulkopuolisella rahoituksella (noin 2 miljoonaa euroa). Lisäksi tuottavuustavoitteen sallimaa menokasvuarviota alennettiin lautakunnan tekemän esityksen jälkeen. Tällä perusteella kasvatuksen ja koulutuksen toimialan määrärahoja alennettiin 5 miljoonalla eurolla.

Tuottavuustavoite sallii kaupungin kokonaismenojen kasvaa enintään väestönkasvun ja hintatason nousun verran vähennettynä 0,5 % tuottavuustavoitteella. Sekä hintatason nousuarviota että väestön kasvuarviota alennettiin lautakunnan tekemän esityksen jälkeen. Hintatason pienempi nousu vähentää menoja suhteessa lautakunnan talousarvioehdotukseen eikä sopeuttamista näin ollen tarvita. Sen sijaan pienempi väestönkasvu ehdittiin jo huomioida lautakunnan talousarvioehdotuksessa. Se ei näin ollen vähennä lainkaan lautakunnan esitykseen sisältyviä menoja. Toimialan arvion mukaan sopeutettavaa jää tehdystä 9 miljoonan euron vähennyksestä noin 4 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen talousarvioehdotus

Kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksessa toimialan määräraharaamia nostettiin 8 miljoonalla eurolla verrattuna pormestarin esitykseen seuraavin kirjauksin:

- 0,3 Milj€ A2-kielen alkamisen varhaistamiseen niin, että A2 kieli alkaa jatkossa jo 3. luokalla, (pysyvä vaikutus 0,6 Milj€/v.)

- Pd-rahan korottamiseen perusopetuksessa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa 25%:lla.

- Varhaiskasvatuksen sisaralennuksen laajentamiseen myös yksityisiin päiväkoteihin. Tämä toteutetaan ensivaiheessa korottamalla yksityisen hoidon tuen kuntalisää sisaralennusta vastaavasti.

- Resurssia kohdennetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön rekrytointiin, Stadin amattiopistolle, oppilashuoltoon, oppimisen tuen vahvistamiseen lisäämällä laaja-alaisten erityisopettajien määrää peruskouluissa sekä Mukana-ohjelman edistämiseen poikkihallinnollisesti yhdessä muiden toimialojen kanssa.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan nämä painotukset tulee ottaa huomioon tulosbudjetissa.

Talousarvion menoraami on kaupunginhallituksen esityksen mukainen eli noin miljoonaa euroa lautakunnan talousarvioehdotusta pienempi.

Käyttötalouden määrärahamuutosten kohdennukset tulosbudjetissa

Menolisäykset

Kaupunginhallituksen tekemän 8 miljoonan euron lisäys on kohdennettu ottaen huomioon kaupunginhallituksen kirjaamat painotukset seuraavasti:

- 4,0 miljoonaa euroa varhaiskasvatukseen takautuvasti maksettavien palkkasaatavien johdosta tehtävien pysyvien palkantarkistusten ja opettajien suunnitteluajan pidennyksen kustannusten kattamiseen. Tämä kohdennus ei sisältynyt kaupunginhallituksen kirjauksiin, mutta on välttämätön.
-  0,3 miljoonaa euroa A2-kielen alkamisen varhaistamiseen niin, että A2 kieli alkaa jatkossa jo 3. luokalla syksystä 2020 alkaen.
- 1,0 miljoonaa euroa PD-rahan korottamiseen perusopetuksessa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa 25%:lla.
- 0,2 miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen rekrytointiin.
- 0,8 miljoonaa euroa oppimisen tuen vahvistaminen lisäämällä erityisopettajien määrää perusopetuksessa.
- 0,5 miljoonaa euroa oppilashuollon resurssien kasvattaminen perusopetuksessa.
- 0,2 miljoonaa euroa strategiaohjelman Mukana-hankkeen rahoitukseen.
- 1,0 miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja -avustajien määrän lisäämiseen, koska varhaiskasvatuksessa erityisen tuen tarpeet ovat lisääntyneet.

Lautakunta esitti talousarvioehdotuksen yhteydessä mm. runsaan 4 miljoonan euron määrärahalisäystä toimialasta riippumattomiin varhaiskasvatuksen työehtosopimusten tulkinnan muutosten ja kaupungin keskitetysti sopimien muutosten aiheuttamiin lisämenoihin. Takautuvasti maksettavien palkkasaatavien johdosta tehtävät pysyvät tehtäväkohtaiset palkantarkistukset lisäävät menoja arviolta 0,7 miljoonalla eurolla. Lisäksi kaupunkitasolla sovittu varhaiskasvatuksen opettajien suunnitteluajan pidennys kasvattaa menoja 3,5 miljoonalla eurolla. Tämä esitys ei sisältynyt varsinaiseen talousarvioehdotukseen. Kaupunginhallituksen 8 miljoonan euron lisäyksestä puolet on kohdennettu näihin pakollisiin menolisäyksiin.

Kaupunginhallituksen kirjauksiin sisältyy myös varhaiskasvatuksen sisaralennuksen laajentaminen yksityisiin päiväkoteihin. Tämä on kirjattu toteutettavaksi ensivaiheessa korottamalla yksityisen hoidon tuen kuntalisää sisaralennusta vastaavasti. Toimialan arvio tämän suorista lisämenoista on noin miljoona euroa.

Sisaralennusta ei pystytä toteuttamaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää korottamalla, koska KELA ei pysty tekemään kuntalisään kohdennettuja korotuksia. Korotus tehdään aina saman suuruisena kaikille lapsille. Kohdennettu korotus on mahdollista tehdä ainoastaan toimialan itse manuaalisesti tekemänä, mikä lisäisi myös hallinnollisia menoja.

Toimialan tulosbudjettiehdotukseen sisältyy sisaralennuksen laajentamisen sijaan edellä todettu miljoonan euron lisäys varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja -avustajien määrän lisäämiseen.

Menovähennykset

Edellä todettujen lisäysten jälkeen menoja on vähennettävä lautakunnan talousarvioehdotukseen verrattuna noin 4 miljoonalla eurolla, jotta menot eivät ylitä talousarviota. Tulosbudjettiehdotukseen sisältyvät seuraavat menojen vähennykset verrattuna lautakunnan hyväksymään talousarvioehdotukseen:

- 2,0 miljoonan euron vähennys lopettamalla toisen asteen maksuttomuuskokeilu

- 2,1 miljoonan euron vähennys varauksista ulkoisen rahoituksen hankkeisiin

Toisen asteen maksuttomuuskokeilun lopettamista puoltaa määrärahojen riittämättömyyden lisäksi tasa-arvovaltuutetun kannanotto, jonka mukaan yhdenvertaisuusnäkökulmasta kokeilun tulisi koskea ruotsinkielistä ammatillista koulutusta ja vammaisten koulutusta. Tästä seuraisi, että kokeilu pitäisi laajentaa koskemaan kaikkia yksityisiä oppilaitoksia Helsingissä. Tulosbudjetin menokehys ei tätä laajentamista mahdollista.

Investointimäärärahojen muutokset verrattuna talousarvioehdotukseen

Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio poikkeaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan elokuussa tekemästä talousarvioesityksestä seuraavasti

(1 000 eur)

lkt TAE 2020

TA 2020

Muutos

ICT-hankinnat

17 075

12 240

- 4 835

Muut hankinnat

10 060

10 060

0

Yhteensä

27 135

22 300

- 4 835

 

Investointien menoraami on talousarviossa noin 4,8 miljoonaa euroa lautakunnan esitystä pienempi. Vähennys on tehty tietotekniikkahankintoihin varatuista määrärahoista.

Investointimäärärahojen muutosten kohdennukset tulosbudjetissa

Investointimäärärahojen 4,8 miljoonan euron vähennys on kohdistettu tulosbudjetissa seuraavasti:

- 2,4 miljoonan euron vähennys asiakastietojärjestelmien kehittämiseen
- 2,1 miljoonan euron vähennys oppilastietokoneiden hankintaan
- 0,3 miljoonan euron vähennys opettajien ict-laitteiden hankintaan

Käytännössä vähennykset eivät vaikuttane olennaisesti vuoden 2020 hankintojen tasoon, koska vuodeksi 2019 suunniteltuja hankintoja ja valtuuston niin päättäessä myös määrärahoja siirtyy ylitysoikeuksina vuodelle 2020. Ylitysoikeusesitys tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi samaan kokoukseen tulosbudjetin kanssa

Esityksen vaikutusten arviointi

Vaikutusten arviointi on esitetty tulosbudjetin A-osassa sivuilla 6-7.

Tulosbudjetin rakenne

Tulosbudjetin A-osassa ovat kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon sisältyvät toimialan talousarvioperustelut ja -tavoitteet. Niissä on huomioitu ne määräraha- ja tekstimuutokset, joista on päätetty talousarviokäsittelyn aikana. Lautakunta ei voi tehdä A-osaan muutoksia.

Tulosbudjetin B-osassa on kuvattu keskeisimmät toimenpiteet kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Kuvauksen rakenne on sama kaikkien toimialojen tulosbudjeteissa.

Tulosbudjetin C-osa sisältää edellä kuvatut perustelut tulosbudjetin muutoksille verrattuna kasvatus- ja koulutuslautakunnan tekemään talousarvioehdotukseen.

Tulosbudjetin D-osa sisältää tulosbudjetin käyttötalouden osalta ja E-osa investointimäärärahojen osalta. Molemmat talousarviokohdat ovat kaupunginvaltuustoon nähden bruttobudjetoituja: valtuustoon nähden sitovana eränä on menojen enimmäismäärä tuloista riippumatta.

Lautakunnan käsittelyyn tuodaan vuoden 2020 aikana vähintään kolme talousarvion toteutumisennustetta, joissa arvioidaan talousarvion toteutumista sekä määrärahojen käytön että tavoitteiden osalta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1

TA 2020 noudattamisohjeet

2

Kasko TB2020

3

TB 2020 Korvaukset ja avustukset TB

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566