Helsingin kaupunki

Esityslista

15/2019

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

17.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava korvaus viisivuotiaiden neljän tunnin maksuttomasta varhaiskasvatuksesta

HEL 2019-012610 T 05 01 08

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että yksityiselle palveluntuottajalle maksetaan lapsikohtainen korvaus viisivuotiaiden lasten neljän tunnin maksuttomasta varhaiskasvatuksesta 1.8.2020 alkaen. Korvauksen lapsikohtainen määrä on 160 euroa kuukaudessa.

Korvaus maksetaan kunkin toimintavuoden alkamisvuonna viisi vuotta täyttävistä lapsista ja se maksetaan kunakin toimintavuonna Helsingin kaupungissa päätetyltä esiopetuksen toiminta-ajalta kuukausittain palveluntuottajan erillisestä hakemuksesta.

Korvausta ei makseta pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvista esiopetuksessa olevista viisivuotiaista lapsista eikä vieraskielisessä kaksivuotisessa esiopetuksessa olevista viisivuotiaista lapsista.

Esittelijän perustelut

Helsingissä on tehty kunnallisen varhaiskasvatuksen osalta päätös (17.4.2018) viisivuotiaiden 20 tunnin maksuttomasta varhaiskasvatuksesta elokuusta 2018 alkaen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 17.4.2018 päättänyt maksaa yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevista viisivuotiaista vuonna 2013 syntyneistä lapsista 160 euron kuukausikorvauksen neljän tunnin osalta 1.8.2018–31.5.2019. Näin myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa on voitu alentaa viisivuotiaiden hoitomaksua vastaavasti kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja palveluntuottaja on saanut kompensaation hoitomaksun alentamisesta korvauksen muodossa. Ajalle 1.8.2019–31.5.2020 on tehty vastaavan sisältöinen päätös vuonna 2014 syntyneiden lasten osalta. Korvauksen maksamisen jatkaminen on perusteltua.

Yksityiselle palveluntuottajalle maksettavaksi korvaukseksi esitetään samaa summaa kuin aiemmin eli 160 euroa lasta kohdin kuukaudessa. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa perheet maksavat hoitomaksuna omavastuun, joka on yksityisen hoidon tuen ja palveluntuottajan määrittelemän varhaiskasvatuksen hinnan välinen erotus. Korvauksen määrä 160 e perustuu vuonna 2018 määriteltyyn hintaan, joka on saatu keskiarvosta ja mediaanista, joka laskettiin kaikkien yksityisten päiväkotien vanhempien maksettavaksi jäävästä omavastuusta (hoitomaksu). Näin saatu hoitomaksun keskiarvo kerrottiin neljän tunnin hoitopäivän prosenttiosuudella ja summaksi saatiin 160 euroa.

Korvaus maksetaan kunkin toimintavuoden alkamisvuonna viisi vuotta täyttävistä lapsista ja se maksetaan kunakin toimintavuonna Helsingin kaupungissa päätetyltä esiopetuksen toiminta-ajalta. Vuoden 2019 lokakuussa viisivuotiaita, jotka ovat olleet korvauksen piirissä, on ollut yhteensä 733. Väestöennusteen mukaan seuraava ikäryhmä olisi hivenen suurempi. Kustannusarvio toimintavuodelle 2020–2021 on 1 250 000 euroa.

Vieraskielisessä kaksivuotisessa esiopetuksessa olevat viisivuotiaat lapset (perusopetuslaki 9 § 2 mom.) ja pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat esiopetuksessa olevat viisivuotiaat lapset (perusopetuslaki 25 § 2 mom. ja 26a § 2 mom.) eivät kuulu korvauksen piiriin, koska yksityiset palveluntuottajat saavat näistä lapsista valtionosuusrahoitusta.

Palveluntuottaja laskuttaa kuukausittain jälkikäteen kaupunkia ja lasten läsnäolo kussakin päiväkodissa todennetaan vanhempien ja tuottajan allekirjoittamalla erillisellä lomakkeella. Hakemuksessa tuottaja sitoutuu kohdentamaan korvauksen viisivuotiaiden hoitomaksun alentamiseen. Yksityisten palveluntuottajien verkkosivuilla tulee olla näkyvissä viisivuotiaiden hoitomaksu erikseen. Korvauksista päättää yksityisestä varhaiskasvatuksesta vastaava varhaiskasvatusalue 4:n aluepäällikkö.

Lapsivaikutusten arviointi

Varhaiskasvatuspaikan pysyvyys on tärkeä asia lapsen hyvinvoinnille ja kehitykselle sekä perheen arjen hyvinvoinnin ja toimivuuden kannalta. Ehdotettu korvaus vaikuttaa siihen, että lapsille ei tule tarpeettomia siirtoja yksityisestä kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja esiopetuksessa jatkaminen yksityisessä päiväkodissa on mahdollista.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404

johanna.auer(a)hel.fi

Eeva-Liisa Tiihonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58499

eeva.tiihonen(a)hel.fi

Anne Mäkiprosi, controller, puhelin: 310 20022

anne.makiprosi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, varhaiskasvatus ja esiopetus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, talous- ja suunnittelupalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566