Helsingin kaupunki

Esityslista

15/2019

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

17.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Jenni Pajusen valtuustoaloitteesta koulujen hävikkiruuan tarjoamisesta nuorisotiloissa

HEL 2019-009560 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuustoaloitteesta koulujen hävikkiruuan tarjoamisesta nuorisotiloissa:

Toimiala tilaa opetuksen ja varhaiskasvatuksen ruokapalvelut palveluntuottajilta, pääosin Palvelukeskus Helsingiltä. Palveluntuottaja vastaa ruoan valmistuksesta, tarjoilusta ja mahdollisen ylijäävän ruoan myynti- tai jakelutoiminnasta sekä niihin liittyvistä käytännön toimenpiteistä ja kustannuksista.

Palveluntuottajat pyrkivät päivittäisessä toiminnassaan mahdollisimman pieneen ruokahävikkiin ja ylijäävän ruoan hyödyntämiseen ruokapalveluissaan. Ylijäävää ruokaa voidaan osittain myös tarjota oikein säilytettynä seuraavana päivänä ruokalistan ruokien rinnalla.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta suhtautuu myönteisesti ylijäävän ruoan käytön edistämiseen ja ruokahävikin vähentämiseen, mikäli ylijäävän ruoan myynnistä ja tarjoilusta ei aiheudu turvallisuusriskiä tai haittaa koulujen, oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimipisteiden käyttäjäasiakkaille, henkilökunnalle ja toiminnalle. Palveluntuottajan tehtävä on ruoan valmistajana huolehtia ja vastata mahdollisen ylijäävän ruoan myynti- tai jakelutoiminnasta aiheutuvista järjestelyistä, valvonnasta ja turvallisuuden varmistamisesta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala voi kartoittaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä Palvelukeskus Helsingin kanssa sopivia nuorisotilojen läheisyydessä sijaitsevia kouluja, joissa pilotointi voitaisiin järjestää.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.12.2019 mennessä kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Jenni Pajusen ja 19 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esitetään järjestettäväksi kokeilua koulujen hävikkiruoan tarjoamisesta iltapäivisin nuorisotiloissa. Allekirjoittaneet ehdottavat pilottia kokeiltavaksi Helsingissä siihen parhaiten soveltuvassa kaupunginosassa, jossa koulu ja nuorisotalo toimivat lähellä toisiaan. Vaihtoehtoisesti kokeilua voitaisiin harkita myös jossain leikkipuistossa, jossa on koululaisten iltapäivätoimintaa.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta sekä Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitokselta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 22589

katja.peranen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Valtuutetun aloite 11092019 Pajunen Jenni, Kokeilu koulujen hävikkiruoan tarjoamisesta iltapäivisin nuorisotiloissa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566