Helsingin kaupunki

Esityslista

15/2019

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

17.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten 8.-16.12.2019 tekemiä päätöksiä:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 13.12.2019

111 § Varhaiskasvatusyksikkörakenteen muutos, päiväkoti Hattula liitetään varhaiskasvatusyksikkö Pääskylä – Runoon

112 § Hankinta, Airwatch-mobiililaitehallinnan lisälisenssit, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Hallintojohtaja 13.-16.12.2019

45 § Hankinta, peruskoulujen teknisen työn pylväsporakoneet

46 § Robotiikan laitteiden hankinta

47 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tuloksetta perityt palkkasaatavat 2019

Hallintopäällikkö 12.12.2019

192 § Hankinta, jaettavat tuotteet, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Varhaiskasvatusjohtaja 8.-9.12.2019

111 § Hoitopaikkojen lisääminen varhaiskasvatusyksikkö Norppa-Oulunkylään

113 § Virkasuhteen täyttäminen, varhaiskasvatusyksikkö Kamppi-LaivuriTroolari, päiväkodin johtaja

Viranhaltijapäätökset

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566