Helsingin kaupunki

Esityslista

15/2019

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

17.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä tiedoksi seuraavan asian:

        Kaupunginhallitus 2.12.2019 § 825 Päiväkoti Koirasaarentie 31 hankesuunnitelma: Kaupunginhallitus hyväksyi päiväkoti Koirasaarentie 31 uudisrakennuksen17.6.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 2 229 brm² ja hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 9 700 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa

        Kaupunginvaltuusto 11.12.2019 § 372 Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelma: Kaupunginvaltuusto hyväksyi Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen11.7.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 5 273 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishintaon arvonlisäverottomana 18 400 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566