Helsingin kaupunki

Esityslista

15/2019

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

17.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Esitys ylitysoikeudesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä oleviin kaupunginhallituksen määrärahoihin vuodelle 2020

HEL 2019-012501 T 02 02 00

Esitysehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että kasvatus-ja koulutuslautakunta oikeutetaan ylittämään vuonna 2020 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön varattuja kaupunginhallituksen erillismäärärahoja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen 570 000 euroa.

Perusteena esitykselle ovat vuonna 2019 käyttämättä jääneet määrärahat ja toiminnan jatkuminen vuonna 2020.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus myönsi 19.3.2018 (§ 169) 2 000 000 euron erillismäärärahan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen seuraavasti:

        Kaupunkistrategian hanke nuorten syrjäytymishaasteen ratkaisemiseen (1,0 miljoonaa euroa)

        Inklusiivisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittäminen sekä erityisopetuksen kehittäminen lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa (1,0 miljoonaa euroa)  

Määrärahasta on käytetty marraskuun 2019 loppuun mennessä 1 292 000 euroa. Arvio joulukuun 2019 käytöstä on 138 000 euroa. Vuosien 2018 ja 2019 käytön arvioidaan olevan kokonaisuudessaan 1 430 000 euroa.

Määrärahojen käyttö on hankkeistettu ja aikataulutettu. Osahankkeet ovat käynnistyneet hankesuunnitelmien mukaisesti. Tarkemmat perustelut määrärahojen käytön siirtymiselle ja määrärahojen käyttösuunnitelma on raportoitu lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle kolmannen talousarvion toteutumisennusteen yhteydessä. Tämä käsiteltiin lautakunnassa 12.11.2019 (4 §).

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Paula Köylijärvi, johtava controller, puhelin: 310 86968

paula.koylijarvi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566