Helsingin kaupunki

Esityslista

15/2019

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

17.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Microsoft-lisenssien vuosimaksut kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

HEL 2019-012566 T 02 08 02 01

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hankkia Microsoft-ohjelmistojen käyttöoikeudet vuodelle 2020 Atea Finland Oy:ltä. Samalla lautakunta valtuuttaa toimialajohtajan tekemään hankintaa koskevat tilaukset.

Tilauksen kokonaisarvo on enintään 1 200 000 euroa (alv. 0 %). Kustannukset maksetaan tililtä 486100, IT-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut, sisäinen tilaus 1483000010 Tietohallintopalvelut/Yleishallinto.

Esittelijän perustelut

Tilaus käsittää Microsoftin ohjelmistojen vuotuiset käyttöoikeudet kasvatuksen ja koulutuksen toimialle.

KL-Kuntahankinta Oy on kilpailuttanut Microsoft-käyttöoikeuksien jälleenmyynnin ja niihin liittyvät palvelut vuosiksi 2018-2022 (sopimusnumero KLKH131).

Helsingin kaupunki on sitoutunut KL-Kuntahankinta Oy:n puitesopimukseen kansliapäällikön päätöksellä § 109/26.9.2017 (HEL 2017-009979).

Sovelletut säädökset: Hankintalaki (1397/2016) 42 § ja 43 §.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Eemeli Paukkonen, it-suunnittelija, puhelin: 040 702 9718

eemeli.paukkonen(a)hel.fi

Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi

Edmon Dolaian, ICT-tuen päällikkö, puhelin: 310 37513

edmon.dolaian(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankittavat M365-tuotteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toimittaja

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Tietohallinto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566