Helsingin kaupunki

Esityslista

15/2019

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

17.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Osoitteeseen Pietari Kalmin katu 3 toteutettavan Helsingin luonnontiedelukion tarveselvityksen hyväksyminen

HEL 2019-012745 T 10 06 00

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä osoitteeseen Pietari Kalmin katu 3 toteutettavan Helsingin luonnontiedelukion vuokramallilla toteutettavan uudishankkeen tarveselvityksen (liite 1).

Esittelijän perustelut

Helsingin luonnontiedelukio toimii nykyään vuokratiloissa osoitteessa Mäkelänrinne 84. Lukio on sekä yleissivistävä että luonnontieteiden opetukseen erikoistunut lukio, jossa opiskelijoita on noin 700.

Uudishankkeessa Helsingin yliopistopalvelut toteuttaa lukiolle korvaavat vuokratilat yliopiston Kumpulan kampuksen yhteyteen osoitteeseen Pietari Kalmin katu 3.

Vuokrahankkeen tavoitteena on luoda yliopistokampuksen osana oleva turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja muuntojoustava oppimisympäristö 900 opiskelijan käyttöön. Tilasuunnittelulla edistetään lukion opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamista sekä vahvistetaan yliopiston ja lukion yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta. Toteuttamalla osittain yhteiskäyttöisiä tiloja luodaan monipuolisia mahdollisuuksia luonnontieteen opiskeluun kustannus- ja tilatehokkaasti. Sitovilla sopimuksilla varmistetaan, että käyttöperusteisesti vuokrattavia tiloja on käytössä lukion toiminnan tarpeen mukaan. Käyttöperusteisia tiloja ovat muun muassa liikuntatilat, osa laboratoriotiloista ja auditoriotilat.

Suunnitellut tilat tarvitaan kalustettuina käyttöön 1.8.2023 mennessä. Tilojen käyttöönoton myöhästyminen haittaa toiminnan järjestämistä ja voi aiheuttaa lisäkustannuksia toimialalle. Uudisvuokrahankkeen toteutuksen yhteydessä ei tarvita väistötiloja.

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkon suunnittelussa on otettu huomioon rakenteilla ja olemassa olevat tilat. Toimipisteen mitoituksessa on huomioitu koko lukiopalveluiden pitkän tähtäimen kehitys: väestöennuste, asuin- ja liikerakentaminen sekä liikennejärjestelyt.

Vuonna 2019 laaditun väestöennusteen mukaan suomenkielisten 16-18-vuotiaiden määrä kasvaa Helsingissä noin 4 800 nuorella vuoteen 2034 mennessä. Näistä lukio-opetukseen osallistuu arviolta 60 % eli 2 880 nuorta. Lukio-opetukseen osallistuvien määrän ja tilatarpeen kasvuun vastataan Helsingin luonnontiedelukio-hankkeen lisäksi toteuttamalla nykyistä suuremmat tilat Vuosaaren lukiolle, Helsingin kielilukiolle, Mäkelänrinteen lukiolle, Medialukiolle ja Ressun lukiolla. Lisäksi selvitetään lukioiden laajenemismahdollisuuksia  toimintamalleja ja tilankäyttöä kehittämällä.

Uudet palvelutilat tukevat nuorten arkea

Vuokrahankkeen tilat luovat hyvät edellytykset Helsingin luonnontiedelukion toiminnalle ja vastaavat kaupungin palvelutarpeeseen.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille oppijoille sopiviksi, nuorten kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisen ympäristöksi. Toiminnan suunnitteluun osallistetaan nuoret ja perheet. Tilat mahdollistavat yhteisöllisyyden lisäämisen kampuksella ja alueella.

Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään teknologian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.

Piha-alueet varustetaan liikunnallisuutta ja opetussuunnitelman tavoitteita lisäävillä elementeillä. Piha-alueiden suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys ja pihan monipuolinen käyttö oppimistilana. Lukion saattoliikenne ja huoltopiha suunnitellaan toisistaan erillisiksi.

Tilojen muunneltavuus mahdollistaa tilojen tehokkaan käytön myös kulttuuri- ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen. Lisäksi tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tilasuunnittelulla tuetaan tilojen aktiivista yhteis- ja asukaskäyttöä.

Tilat mahdollistavat lukion opetussuunnitelman toteuttamisen

Osoitteessa Mäkelänrinne 84 olevat nykyiset vuokratilat ovat riittämättömät 900 opiskelijan käyttöön. Lisäksi ne eivät kaikilta osin täytä lukion opetussuunnitelman toiminnalle asettamia vaatimuksia.

Hankkeessa toteutetaan tilat lukiolle, joissa pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat edistävät toimintaa ja takaavat oppijoille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat lukion opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisen sekä vahvistavat vuorovaikutusta Helsingin yliopiston kanssa.

Helsingin luonnontiedelukion tilatarpeet esitetään liitteenä olevassa huonetilaohjelmassa (liite 2).

Yliopiston ja lukion yhteistyötä syvennetään

Kumpulan kampukselle toteutettavat tilat mahdollistavat lukion ja yliopiston yhteistyön lisäämisen. Lukion toiminnassa tullaan hyödyntämään sekä uudishankkeen, että yliopiston olemassa olevia tiloja. Yhteiskäyttöiset tilat vahvistavat lukion ja yliopiston kohtaamisia arjessa ja mahdollistavat yhteisen toimintakulttuurin rakentamisen Kumpulan kampukselle. Lisäksi suunnittelun aikana selvitetään kurssitarjonnan lisäämistä ja mahdollisuuksia yhteisille kursseille.

Tilasuunnittelulla vahvistetaan lukiotilojen monipuolista käyttöä. Toteuttamalla tiloja, jotka iltaisin voivat olla myös yliopiston opiskelijoiden käytössä luodaan uusia mahdollisuuksia kampustasoiselle yhteistoiminnalle, sekä asukaskäytölle Kumpulan alueella.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Tilat ovat laajuudeltaan 6 509 htm². Kustannusarvio on 24 milj. euroa ilman arvonlisäveroa. Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonaisvuokra on uudishankkeen osalta 28,47 euroa/m²/kk eli noin 1 740 000 euroa vuodessa. Pääomavuokra on sidottu toteutuneisiin rakennuskustannuksiin. Lisäksi hankkeen yhteydessä hyödynnetään kampuksen muita tiloja. Näiden tilojen vuokrakustannusarvio on 140 000 euroa vuodessa. Yhteen laskettu vuokra on noin 1 900 000 vuodessa, jossa on nousua nykyiseen vuokraan verrattuna noin 358 000 euroa.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin, kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet ja niihin varataan 420 000 euroa. Luku ei sisällä tietohallinnon hankintoja. Siivouskustannusarvio on 122 000 euroa vuodessa. Muuttokustannusarvio on noin 88 000 euroa. Opiskelijamäärän kasvusta johtuen toimintakustannukset nousevat arviolta noin 560 000 euroa vuodessa. Osittain yhteiskäyttöiset tilat ovat kustannuksiltaan taloudellinen ratkaisu.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu Helsingin yliopiston, kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Lukion henkilökuntaa osallistetaan hankkeen suunnitelmien valmistelemiseen ja pedagogisen suunnitelman laatimiseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa tulee huomioida opiskelijoiden ja opettajien näkemykset tilojen kehittämisessä. Osallistavalla suunnittelulla ohjataan käyttäjiä aktiivisesti osallistumaan oman työn ja toimintaympäristönsä sekä asukkaita oman ympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahankkeiden tarveselvityksistä

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarveselvitys

2

Tilaohjelma Helsingin luonnontiedelukio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566