Helsingin kaupunki

Esityslista

15/2019

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

17.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Esitys ylitysoikeudesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2020 investointimäärärahoihin

HEL 2019-012503 T 02 02 02

Esitysehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi 16 420 000 euron ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2020 investointiosan talousarviotilille 8 05 02 kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan käyttöön. Ylitysten perusteena on vuoden 2019 hankintojen siirtyminen vuodelle 2020 ja vastaavan suuruinen säästö kasvatuksen ja koulutuksen toimialan irtaimen omaisuuden perushankinnoissa vuonna 2019.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää oikeuttaa toimialajohtajan tai hänen määräämänsä tarvittaessa tarkentamaan ylitysoikeusesitystä siirtyvien hankkeiden kustannusten tarkentuessa, viimeistään 8.1.2020 ennusteen mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeen (Khs 17.12.2018, kohta 5.4) mukaan, mikäli hallintokunnalla on loppuvuoteen siirtyviä investointihankkeita, joiden seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2019 talousarvioehdotuksen jälkeen, hallintokunta voi tehdä määrärahan ylitysesityksen vuodelle 2020. Perusteena on vastaavan suuruinen määrärahasäästö vuonna 2019. Ylitysesitykset on toimitettava kaupunginkanslialle 8.1.2020 mennessä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan irtaimen omaisuuden perushankintoja (tili 8 05 02) siirtyy ensi vuodelle arviolta 16 420 000 euroa. Nämä hankinnat ovat tietotekniikkahankintoja.

Tietotekniikkahankintojen viivästykset johtuvat pitkälti toimitusten viivästymisistä. Toimialan laitetilauksien suuruudesta johtuen toimittajat eivät pysty toimittamaan kaikkia tilattuja laitteita annetussa aikataulussa. Lautakuntapäätökset hankinnoista on tehty.

Syksyllä 2019 on käynnistynyt varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa käytettävä hallintajärjestelmä (asiakastietojärjestelmä, ASTI), johon sisältyy myös Lapsen opinpolku -palvelu varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, sekä perusopetuksen 1.–2. luokalle hakeutumiseen. Muita laajoja kehitettäviä kohteita ovat digitaalinen oppimisympäristö sekä tekoälypohjainen oppimisanalytiikka. Tietojärjestelmäkokonaisuuden kehittäminen jatkuu tulevina vuosina. Kehitystyö toteutetaan ulkopuolisena konsulttityönä, jonka hankinnasta lautakuntapäätökset on tehty. Kehitystyön vaiheistus on myös tehty.

Turvalaitehankintojen osalta kaupunkiympäristön toimiala hoitaa hankintoja, määräraha on budjetoitu kasvatuksen ja koulutuksen budjettiin. Kyseessä on esim. päiväkotien kameravalvonnan ja rikosilmoituslaitteistojen päivittäminen. Kohteiden valmistuminen on viivästynyt, mikä viivästyttää hankintojen toteutumista.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Liitteet

1

Ylitysoikeudet 2020 investoinnit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566