Helsingin kaupunki

Esityslista

15/2019

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

17.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta kaupungin palvelujen suunnittelusta ja toteuttamisesta kasvaville asuinalueille

HEL 2019-006267 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa seuraavan lausunnon toivomusponnesta kaupungin palvelujen suunnittelusta ja toteuttamisesta kasvaville asuinalueille:

Asuntotuotannon toteuttamisella on suuri vaikutus alueellisten palvelutarpeiden kehittymiseen. Asuntorakentaminen heijastuu suoraan päiväkoti- ja koulupalvelujen tarpeeseen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla pidetään tärkeänä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen palveluiden toteuttamista lähipalveluna. Näiden palveluiden tulisi sijaita hyvin saavutettavilla paikoilla ja lähellä asukkaita.

Uusien alueiden palvelutarpeiden arviointia tehdään säännöllisesti
kaupunginkanslian aluerakentamisprojekteissa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala osallistuu alueprojektien työskentelyyn. Tässä yhteydessä seurataan alueiden asuntorakentamisen etenemistä, ja tarvittavia palvelutonttien määrää ja laajuutta sekä arvioidaan palvelutilahankkeiden ajoittamista talonrakentamisohjelmaan.

Palvelutilojen toteuttaminen edellyttää, että kaavoituksessa varaudutaan riittävään määrään y-tontteja mutta myös mahdollistetaan kiinteistöjen muunneltavuus tuleviin palvelutila tarpeisiin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tonttitarpeissa on varauduttava aina myös ulkoilun järjestämiseen.

Ennakointiin tarvitaan eri toimijoille kaavoituksesta rakennuttamiseen ja tilojen käyttäjään asti yhteinen tietopohja. Valmistelussa on hyvä, että palvelu- ja tilaverkon suunnittelun edellyttämät tiedot kootaan yhteen tietokantaan, jolloin kaikilla osapuolilla on saatavilla kootusti esimerkiksi tietoja kaavoituksesta, asuntorakentamisesta, väestömuutoksista, tiedot nykyisistä tiloista ja kapasiteetista, tonteista ja investointisuunnitelmista. Lisäksi palveluja tuottavien toimialojen ja kaupunkiympäristön toimialan välillä luodaan yhteinen palvelutilojen tilaprosessi ja tiedonhallintavälineet. selkeytetään toimialojen rooleja, vastuita sekä toimintatapoja.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tärkeää selkeyttää palveluverkon suunnittelun periaatteita, linjauksia ja palvelutarpeiden ennakoinnin prosesseja. Riittävien palvelutilojen turvaamiseksi tarvitaan toimialan palveluverkkosuunnitelma, joka tukee tilaverkon kehittämistä siten, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen käyttöön on riittävät tilaresurssit. Palvelutarpeiden ennakointi mahdollistaa taloudelliset ja toiminnallisesti laadukkaat tilat.

Palvelutarpeiden ennakoinnissa tärkeä väline on väestöennuste, joka tänä vuonna tehdään ensimmäistä kertaa 15 vuodeksi, ja jonka arvioidaan parantavan pitkänaikavälin palveluverkkosuunnittelua. Lisäksi nykyisin on käytössä työväline, jolla voidaan arvioida uuden kaavavarannon aiheuttama koulu- ja päiväkotitilojen tarve lapsi- ja oppilasmäärinä sekä tarvittavina uusina palvelutontteina tai nykyisten tonttien kehittämistarpeina. Täydennysrakentamisen aiheuttaman palvelutarpeen kasvun ennakointiin ja riittäviin palvelutiloihin varautumisessa hyödynnetään kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä tehtävillä alueellisilla tilaverkkotarkasteluilla.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tekee aktiivisesti yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri palveluiden kanssa sekä kaupungin kanslian asuntorakentamisprojektien kanssa. Tavoitteena on yhdessä varmistaa uuden asuntotuotannon aiheuttamien palvelutarpeiden ennakointia ja varautua riittäviin palvelutontteihin kaavoituksessa.  Jatkossa on entistä enemmän kiinnitettävä huomiota tilatarpeiden aikatauluttamiseen ja määrärahojen varaamiseen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan siten, että palvelutilat ovat käytössä oikea-aikaisesti ja epätaloudellisilta väliaikaisratkaisuilta vältytään.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 31.12.2019 mennessä valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran tekemästä toivomusponnesta: valtuusto edellyttää asuntotuotannon nopeuttamiseen liittyen selvitettävän mahdollisuudet suunnitella ja toteuttaa kaupungin palvelut kullekin kasvavalle asuinalueelle hyvissä ajoin, koskien etenkin päiväkoteja ja kouluja.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

§ 160 Asko-Seljavaara

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566