Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/10

 

19.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Kaupunkitasoinen kieliohjelma koskien Pasilan peruskoulun kaksikielistä suomi-saame-opetusta

HEL 2017-011580 T 12 00 01

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää hyväksyä muutoksen kaupunkitasoiseen kieliohjelmaan Pasilan peruskoulussa käynnistyvänä laajamittaisena kaksikielisenä suomi-saame-opetuksena.

Opetukseen osallistuvien oppilaiden minimiryhmäkoko on 5 oppilasta ja maksimiryhmäkoko 24 oppilasta.

Oppilaat otetaan opetukseen hakeutumisen perusteella ilman soveltuvuuskoetta. Ensisijaisesti otetaan Helsingissä asuvia oppilaita. Opetukseen voidaan ottaa myös muussa kunnassa asuvia oppilaita, mikäli koulussa on tilaa. Mikäli oppilaita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, käytetään arvontaa.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57).

Helsingissä on panostettu monipuolisen kieliohjelman toteutumiseen kaikilla alueilla. Kaksikielinen opetus sekä harvinaiset A-kielet tarkastellaan osana kieliohjelmaa, jota on tarkoituksenmukaista kehittää ja laajentaa vastaamaan kysyntää. Helsingin kaupungin opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti kokouksessaan 6.5.2014 (§ 49) ja edelleen 2.9.2014 (§ 83) suomenkielisten peruskoulujen kuntakohtaisen opetussuunnitelman kieliohjelman perusteista. Kieliohjelman perusteiden mukaisesti kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää soveltuvuuskoepainotettua ja kaksikielistä opetusta antavien koulujen verkosta.

Opetuslautakunta antoi 15.11.2016 lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen ym. saamenkielistä perusopetusta koskevasta valtuustoaloitteesta. Lausunnossa todettiin, että kaksikielisen suomi-saame opetuksen käynnistämiseksi Opetusvirastossa aloitetaan selvitystyö mahdollisen luokan sijoittumisesta palveluverkossa. Lausunnon mukaisesti keväällä 2017 sovittiin myös City-Sámit ry:n kanssa kyselystä, jolla kartoitettiin pääkaupunkiseudun saamelaisperheiden kiinnostusta kaksikieliseen suomi-saame-opetukseen. Kartoituksen perusteella kiinnostusta kaksikieliseen suomi-saame-opetukseen olisi riittävästi, jotta opetus saadaan käynnistymään.

Pasilan peruskoulun johtokunta esittää, että koulussa aloitetaan kaksikielinen suomi-saame-opetus 1.8.2018. Kaksikieliseen laajamittaiseen suomi-saame-opetukseen osallistuvien oppilaiden minimiryhmäkooksi esitetään johtokunnan esityksestä poiketen 5 oppilasta ja maksimiryhmäkooksi 24 oppilasta. Opetusryhmät muodostetaan eri ikäluokkia yhdistellen. Koululle kohdennetaan erillisresurssit opetuksen järjestämisestä. Helsingissä on tämän jälkeen mahdollisuus saamenkieliseen varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetukseen Pasilan alueella.

Kaksikielisessä opetuksessa painottuu luonnollinen viestintä ja vuorovaikutus, toiminnallisuus ja oppilaiden aktiivinen kielenkäyttö. Koulun opetuskieli ja kielikylpykieli/kohdekieli muodostavat kokonaisuuden, ja molempien kielten oppimista tuetaan yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa. Kaksikielinen opetus heijastuu koko koulun toimintakulttuuriin. Opetuksen suunnittelu ja toteutus edellyttää systemaattista yhteistyötä ja vuoropuhelua sekä eri oppiaineita opettavien opettajien että myös koulun muun henkilöstön kesken. Kaksikielinen opetus tulee järjestää niin, että kaikki oppilaat voivat saavuttaa perusopetuksen aikana jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen opetukseen.

Laajamittaisella kaksikielisellä opetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa vähintään 25 % perusopetuksen koko oppimäärän opetuksesta järjestetään kohdekielellä. Suppeammalla kaksikielisellä opetuksella eli kielirikasteisella opetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa alle 25 % oppiaineiden sisällöstä opetetaan muulla kuin koulun opetuskielellä.

Oppilaat otetaan opetukseen hakeutumisen perusteella ilman soveltuvuuskoetta. Ensisijaisesti otetaan Helsingissä asuvia oppilaita. Opetukseen voidaan ottaa myös muussa kunnassa asuvia oppilaita, mikäli koulussa on tilaa. Mikäli oppilaita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, käytetään arvontaa. Opetuksen käynnistyttyä arvioidaan lukuvuoden 2020–2021 aikana, kuinka paljon opetukselle on kysyntää, ja arvion pohjalta tuodaan jaostolle ehdotus jatkotoimista opetuksen toteuttamisen osalta.

Pasilan peruskoulun kaksikielistä suomi-saame-opetusta koskeva opetussuunnitelmamuutos tuodaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätettäväksi kevään 2018 aikana.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Pasilan peruskoulun johtokunnan esitys kieliohjelman muuttamisesta_11.10.2017

Oheismateriaali

1

Saamelaislasten määrän kartoitus pääkaupunkiseudulla

2

Saamelaisasia_lausunto valtuustoaloitteeseen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Pasilan peruskoulu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566