Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2019

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/10

 

17.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 33

Lauttasaaressa 1.8.2020 aloittavan koulun nimeäminen

HEL 2019-006343 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto nimesi Lauttasaaressa 1.8.2020 aloittavan koulun Vattuniemen ala-asteen kouluksi.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83012

hanna.valitalo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lauttasaaressa, osoitteessa Vattuniemenkuja 4, aloittaa 1.8.2020 uusi suomenkielinen 1-6 vuosiluokkien koulu. Rakennukseen on suunniteltu koulun lisäksi sijoittaa päiväkoti. Koulun nimeksi ehdotetaan Vattuniemen ala-asteen koulu.

Nimi Vattuniemen ala-asteen koulu ilmentää koulun maantieteellistä sijaintia. Uuden koulun toimipaikka sijaitsee Lauttasaaressa, Vattuniemen osa-alueella, osoitteessa Vattuniemenkuja 4. Koulun oppilaaksiottoalue muodostuu pääasiassa Vattuniemen osa-alueesta ja osittain Kotkavuoren osa-alueesta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyysi nimistötoimikunnalta lausuntoa Lauttasaaren alueella 1.8.2020 aloittavan uuden ala-asteen koulun nimestä 28.6.2019 mennessä. Lausunnossaan nimistötoimikunta pitää ehdotettua nimeä perusteltuna ja puoltaa sitä.

Asukkaiden ehdotuksia koulun nimestä on kerätty Kerrokantasi.fi –palvelun kautta 16.4. – 26.5.2019. Vattunimen ala-asteen koulu oli ehdotetuin nimi.

Kerrokantasi -palvelu

Päätösprosessi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 26.3.2019 (§ 121) perustaa Lauttasaareen toisen suomenkielisen ala-asteen koulun, joka aloittaa toimintansa 1.8.2020.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 14.5.2019 (§ 19) Lauttasaaren ala-asteen koulun ja Lauttasaaressa 1.8.2020 aloittavan koulun oppilaaksiottoalueista sekä 14.5.2019 (§ 18) Lauttasaaressa 1.8.2020 aloittavan uuden suomenkielisen koulun toimipaikaksi Vattunimenkuja 4.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto oman kieliryhmänsä osalta päättää koulujen ja oppilaitosten nimistä.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83012

hanna.valitalo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Nimistötoimikunta 05.06.2019 § 49

HEL 2019-006343 T 12 00 01

 

Nimistötoimikunta antaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle seuraavan lausunnon:

Nimistötoimikunta puoltaa lausuntopyynnössä esitettyä nimeä Vattuniemen ala-asteen koulu. Nimistötoimikunta toteaa, että esitetty nimi on hyvä ja perusteltu Lauttasaaren Vattuniemeen perustettavalle ja 1.8.2020 toimintansa aloittavalle ala-asteen koululle.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566