Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

14.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

Lauttasaaren ala-asteen koulun ja Lauttasaaressa aloittavan uuden koulun oppilaaksiottoalue 1.8.2020 alkaen

HEL 2019-003000 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti
muuttaa Lauttasaaren ala-asteen koulun oppilaaksiottoaluetta ja samalla jaosto päätti Lauttasaareen perustetun toisen suomenkielisen ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueeksi 1.8.2020 alkaen:

Koulujen välinen oppilaaksiottoalueen raja lähtee Lauttasaaren sillalta etelään merelle ja kulkee merta pitkin Vattuniemen ympäri. Raja jatkuu mantereella Merikylpylän puiston läpi Särkiniementien yli Perttulantien kohdalla. Tästä raja jatkuu Perttulantietä pitkin ja kääntyy Pajalahdenpuistoon Heikkilänpolun kohdalta. Puistosta raja kulkee Haahkapolulle ja jatkuu Haahkatien yli Otavantielle. Raja jatkuu pitkin Otavantietä, kääntyy Lauttasaarentielle ja kulkee sitä pitkin Lauttasaaren sillalle. Perttulantien parilliset numerot 2-10, Haahkapolku 2, Otavantien parittomat numerot 1-9 ja Lauttasaarentien parilliset numerot 2-28 kuuluvat Vattuniemeen perustetun uuden ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueeseen. Haahkapolku 3 kuuluu Lauttasaaren ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueeseen. (Kartta liitteenä)

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83012

hanna.valitalo(a)hel.fi

Liitteet

1

Lauttasaaren oppilaaksittoalue 1.8.2020 alkaen (kartta)

2

Väestöennuste lausuntopyyntö LIITE 1

3

Lausuntopyyntö oppilaaksiottoalueesta

4

Lausuntopyyntö LIITE 2 vaihtoehdot ja tausta

5

Lauttasaaren ala-asteen koulun johtokunnan lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Syksyllä 2020 koulunsa aloittavat 1. luokan oppilaat aloittavat koulunsa oppilaaksiottoalueiden mukaisissa kouluissa joko Lauttasaaren ala-asteen koulussa tai 26.3.2019 perustetussa uudessa ala-asteen koulussa.

Perustetun uuden koulun oppilaaksiottoalueella asuvat 2.–6. luokan oppilaat voivat siirtyä uuden koulun oppilaiksi 1.8.2020 alkaen tai halutessaan jatkaa Lauttasaaren ala-asteella alakoulunsa loppuun saakka.

Lauttasaaren alueen 7.–9. luokkien kouluna on edelleen Lauttasaaren yhteiskoulu.

Lauttasaaren ala-asteen koulun Myllykalliontie 3 toimipaikassa alkaa laaja perusparannus ja laajennus tammikuussa 2020. Hankkeen väistötiloina (noin 400 oppilaalle) käytetään nykyisten tilojen Myllykalliontie 3 pihalla olevia paviljonkeja ja Hedengrenin rakennuksen Lauttasaarentie 50:ssä lisäksi uutta Vattuniemenkuja 4 rakennusta. Uusi koulurakennus (Vattuniemenkuja 4) on alussa sekä Lauttasaaren ala-asteen koulun väistötilana että uuden perustettavan ala-asteen koulun käytössä. Lauttasaaren ala-asteen rehtori päättää oman koulunsa osalta luokkien sijoittelusta väistötiloihin.

Palveluverkkotarkastelu käynnistyi, koska Lauttasaaren ala-asteen koulun oppilaakasiottoalueella 7–12-vuotiaiden väestö on kasvanut ja kasvaa edelleen. Yksi ala-asteen koulu ei riitä tarjoamaan perusopetuspalveluita ala-asteikäisille lapsille. Alueelle on investointiohjelman talonrakentamisohjelmassa vuosille 2019–2028 ohjelmoitu Lauttasaaren toinen ala-aste osoitteeseen Vattuniemenkuja 4. Rakennus valmistuu tammikuussa 2020. Uuden koulun toiminta käynnistyy 1.8.2020.

Tavoitteena on turvata alueen ala-asteikäisille riittävät perusopetuspalvelut alueella.

Helsingin kaupungin koulujen palveluverkon tarkastelu pohjautuu koulutuspoliittisiin linjauksiin (kaupunginhallitus 30.3.2015 § 339) sekä Helsingin kaupunkistrategiaan 2017–2021.

Päätettäväksi esitetyllä oppilaaksiottoalueella Lauttasaaren ala-asteen koulun alueella asuisi 7–12-vuotiaita noin 670 ja uuden koulun alueella 570. Vuonna 2028 ennusteen mukaan 7–12-vuotiaita asuisi Lauttasaaren ala-asteen koulun alueella noin 630 ja uuden koulun alueella 650.

Lauttasaaressa on suomen tai muun kielisiä 7–12-vuotiaita noin 1100 (31.12.2017). 7–12-vuotiaiden määrän vuonna 2030 ennustetaan olevan 1270, eli ennustekauden aikana lasten määrä kasvaa noin 170 (väestöennuste liitteenä). Lähikouluprosentti 20.9.2018 oli 98 % Lauttasaaren ala-asteen koulussa. 

Lauttasaaren kaupunginosassa tulee toimimaan nykyisen yhden noin 1000 oppilaan koulun sijaan kaksi suomenkielistä ala-asteen koulua. Uuden koulun oppilaaksiottoalue parantaa alueen koulupalvelujen saavutettavuutta. Se tukee alueen väestönkasvusta johtuvaa koulupalvelujen saatavuutta, lähikouluperiaatteen sekä tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien toteutumista. Oppilaaksiottoalueiden avulla ohjataan oppilasmääriä, mikä parantaa koulurakennusten tarkoituksenmukaista tilankäyttöä.

Kuuleminen

Lauttasaaren ala-asteen koulussa järjestettiin alueen huoltajille aiheesta keskustelutilaisuus 16.4.2019.

Lauttasaaren ala-asteen koulun johtokunnalta pyydettiin lausunto Lauttasaaren ala-asteen koulun uudesta oppilaaksiottoalueesta kahden vaihtoehdon pohjalta. Johtokunta oli lausuntoa antaessaan kuullut koulun oppilaskuntaa.

Asukkailla oli mahdollisuus kommentoida ehdotuksia Kerrokantasi –palvelussa ajalla 16.–28.4.2019. Kommentit ovat luettavissa:

Kerrokantasi -palvelu

Vaihtoehto 2, jota esitetään uuden koulun oppilaaksiottoalueeksi, sai eniten kannatusta Lauttasaaren ala-asteen koulun johtokunnalta ja oppilaskunnalta. Kerrokantasi -palvelussa asukkailta tulleen palautteen perusteella se oli myös suositumpi vaihtoehto.

Päätösprosessi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 26.3.2019 § 121 päättänyt perustaa Lauttasaareen toisen suomenkielisen ala-asteen koulun.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan jaostojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta päättää oppilaaksioton perusteista tai hyväksyä perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää asiasta (15 luku 2 § 2 momentti 2 kohta).

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83012

hanna.valitalo(a)hel.fi

Liitteet

1

Lauttasaaren oppilaaksittoalue 1.8.2020 alkaen (kartta)

2

Väestöennuste lausuntopyyntö LIITE 1

3

Lausuntopyyntö oppilaaksiottoalueesta

4

Lausuntopyyntö LIITE 2 vaihtoehdot ja tausta

5

Lauttasaaren ala-asteen koulun johtokunnan lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Lauttasaaren ala-asteen koulun rehtori

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 26.03.2019 § 121

HEL 2019-003000 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että Lauttasaaren kaupungin-osaan perustetaan toinen suomenkielinen ala-asteen koulu 1.8.2020 alkaen.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83012

hanna.valitalo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566