Helsingin kaupunki

Esityslista

5/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

19.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 07.11.2017 § 17

HEL 2017-010770 T 05 01 06

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että suomenkielisen esiopetuksen oppilaaksiottoalueet ja järjestämispaikat ovat toimintavuonna 2018–2019 liitteen mukaiset.

Samalla jaosto päätti, että suomenkielisen esiopetuksen toimintavuosi 2018–2018 käynnistyy ja päättyy samanaikaisesti suomenkielisen perusopetuksen lukuvuoden kanssa, kuitenkin siten, että lukuvuoden viimeisen koulupäivän ollessa lauantai, ei esiopetusta kyseisenä päivänä järjestetä.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 42550

nina.onufriew(a)hel.fi