Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2022

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

27.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15

Perusopetuksen mahdollinen keskeyttäminen Helsingin kaupungin kouluissa lakon vuoksi ajalla 3.5.-9.5.2022

HEL 2022-005035 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että Helsingin kaupungin suomenkielisissä kouluissa järjestämä perusopetus keskeytetään ajalla 3.5.-9.5.2022, mikäli Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön (JUKO), Ammattiliitto Jyty ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n lakko toteutuu, kuitenkin enintään lakon ajaksi. Mikäli esiopetusta järjestävä koulu tai päiväkoti ei ole auki, esiopetusta ei voida järjestää.

Samalla jaosto päätti, ettei keskeyttäminen koske mahdollista lakon ulkopuolelle rajattua opetusta ja koulutusta tai mahdollista suojelutyötä.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kasvatus ja koulutus

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on selvittänyt opetuksen järjestämisen mahdollisuuksia työnseisauksen aikana. Selvityksessä on huomioitu opetuksen järjestämiseen liittyviä mahdollisia riskejä. Näitä ovat muun ohella fyysiseen ja psyykkiseen turvallisuuteen liittyvät riskit, opetussuunnitelman toteutumisen vaarantuminen, oppilaiden tuen tarpeiden toteutumattomuus, terveydellistä huomiota vaativien oppilaiden opetuksen ja tuen järjestämisen haasteet, valvontavelvollisuuksien toteutumattomuus ja vaikutukset muiden tukipalvelujen toteutumiseen.

Suomen- ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa on yhteensä noin 46 000 oppilasta ja esiopetuksessa noin 5800 oppilasta. Toimialan arvion perusteella opetuksen toteuttaminen lakon aikana ei ole mahdollista. Esi- ja perusopetuksessa koulutyön toteuttaminen ilman riittävää opetushenkilöstöä vaarantaa merkittävästi perusopetuslain 29 §:n mukaisen oppilaan oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön. Perusopetuslain 30 §:ssä säädetään oppilaan oikeudesta saada opetusta. Ilman riittävää opetushenkilöstöä opetusta ei voida toteuttaa opetussuunnitelman mukaisesti, oppilaiden tuen tarpeita ei voida huomioida eikä kouluilla työskentelevä henkilökunta pysty lakkopäivien aikana huolehtimaan myöskään terveydellistä huomiota vaativien oppilaiden koulupäivien järjestelyistä. Koulutyötä ei ole mahdollisuutta järjestää lakon aikana sijaisrekrytoinnin eikä ryhmien tai koulujen yhdistämisten avulla.

Perusopetuksessa koulutyö voidaan joutua keskeyttämään erityisen pakottavasta syystä. Koulutyön keskeyttäminen rajaa oppilaan oikeutta opetukseen ja on siten viimesijainen vaihtoehto. Päätöksen oppilaiden koulutyön keskeyttämisestä tekee opetuksen järjestäjä. Lakon aikana koulutyön keskeyttämiseen johtava pakottava syy on oppilas- ja opiskelijaturvallisuuden merkittävä vaarantuminen. Normaaliin koulutyöhön palataan heti kun pakottava syy poistuu.

Tämä esitys ei ole työnantajan työtaistelutoimenpide, eikä sisällä puuttumista työntekijän lakko-oikeuteen.

Toimivalta

Hallintosäännön 15 luvun 2 § 2 momentin 4 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto tai ruotsinkielinen jaosto oman kieliryhmänsä osalta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää esiopetuksen, koulujen ja oppilaitosten työn aloittamisesta, lomien ajankohdista ja vapaapäivistä.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Henrik Hirviniemi, lakimies, puhelin: 310 26086

henrik.hirviniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kasvatus ja koulutus

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566