Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2022

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

27.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston ylimääräinen kutsuttiin koolle puheenjohtajan kutsusta käsittelemään perusopetuksen keskeyttämistä, mikäli Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön (JUKO), Ammattiliitto Jyty ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n lakko toteutuu 3.5.–9.5.2022.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Anna Lemströmin ja Mika Ebelingin sekä varatarkastajiksi Sami Säynevirran ja Marika Kosken.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Mika Ebelingin sijasta Seida Sohrabin.

Esittelijä

Ozan Yanar

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston ylimääräinen kutsuttiin koolle puheenjohtajan kutsusta käsittelemään perusopetuksen keskeyttämistä, mikäli Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön (JUKO), Ammattiliitto Jyty ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n lakko toteutuu 3.5.–9.5.2022.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Anna Lemströmin ja Mika Ebelingin sekä varatarkastajiksi Sami Säynevirran ja Marika Kosken.

Esittelijä

Ozan Yanar

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566