Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/11

 

18.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17

Herttoniemenrannan ala-asteen koulun kielivalikoima 1.8.2022 alkaen

HEL 2021-005150 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti laajentaa Herttoniemenrannan ala-asteen koulun A2-kielivalikoimaa siten, että 1.8.2022 alkaen koulussa voi opiskella A2-kielinä englantia, ranskaa tai ruotsia.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 23444

satu.koistinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Pöytäkirjanote _Herttoniemenrannan ala-asteen koulun johtokunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 on päätetty (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §), että helsinkiläisten kielitaitoa monipuolistetaan ja ensimmäisen vieraan tai toisen kotimaisen kielen opetus aloitetaan kaupungissa jo ensimmäiseltä luokalta (kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 19.12.2017 § 36). A1-kielen uuden tuntijaon lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyi A2-kielen uuden tuntijaon 10.12.2019 (§ 68), jonka myötä A2-kielen opetus aloitetaan 3. luokalta aikaisemman 4. luokan sijaan.

Kieliohjelmauudistuksen yhteydessä tarkistettiin koulujen A1- ja A2-kielten valikoima. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koulujen A1-kielten kielivalikoima on hyväksytty kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 19.12.2017 (§ 36) ja A2-kielten kielivalikoima 24.4.2018 (§ 23). Koulujen on mahdollista muuttaa kielivalikoimaansa esittämällä muutosta kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle.

Herttoniemenrannan ala-asteen koulun johtokunta esittää koulun kielivalikoiman laajentamista siten, että koulun A2-kielivalikoimassa on 1.8.2022 alkaen englanti, ranska ja ruotsi. Kielivalikoiman kasvattaminen tukee kaupunkistrategian mukaista tavoitetta kehittää helsinkiläisten kielitaitoa ja lisää oppijoiden mahdollisuuksia valita monipuolisesti kieliä perusopetuksessa.

Toimivalta

Hallintosäännön 15. luvun 2 §:n 2. kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole toisin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto ja ruotsinkielinen jaosto oman kieliryhmänsä osalta päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoskohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 23444

satu.koistinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Pöytäkirjanote _Herttoniemenrannan ala-asteen koulun johtokunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Perusopetuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566