Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/8

 

18.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

Vuosaaren lukion toimipaikka 1.8.2021 alkaen

HEL 2021-005657 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti Vuosaaren lukion toimipaikaksi 1.8.2021 alkaen Mosaiikkiraitti 2b, 00980 Helsinki.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuosaaren lukiolle valmistuu 1.8.2021 uusi koulurakennus osoitteeseen Mosaiikkiraitti 2b, 00980 Helsinki. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt Vuosaaren lukion uudishankkeen tarveselvityksen 8.5.2018. Uuden tilan käyttöönoton yhteydessä luovutaan nykyisistä tiloista Vuosaarentie 7, 00980 Helsinki.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan jaostojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta päättää koulujen toimipaikoista (15 luku 2 § 1 momentin 1 kohta).

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Rehtori

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566