Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/10

 

18.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

Joustavan perusopetuksen järjestämispaikat 1.8.2021 alkaen

HEL 2021-005345 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että joustavan perusopetuksen järjestämispaikat 1.8.2021 alkaen on Haagan peruskoulun, Käpylän peruskoulun ja Vuoniityn peruskoulun lisäksi Porolahden peruskoulu.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Taina Tervonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83013

taina.tervonen(a)hel.fi

Maria Tauriainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 71827

maria.tauriainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 8.12.2020 (§ 77), että joustavan perusopetuksen järjestämispaikat 1.8.2021 alkaen ovat Haagan peruskoulu, Käpylän peruskoulu, Vuoniityn peruskoulu ja neljäs myöhemmin keväällä jaoston kokouksessa päätettävä peruskoulu. Oppilaspaikkamäärä pidetään lähtökohtaisesti 80 paikan tasolla, kuten aiempina vuosina. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että mahdollisuutta joustavaan perusopetukseen markkinoidaan nykyistä paremmin. Lisäksi kannustetaan kouluja lähestymään henkilökohtaisesti niitä opiskelijoita, joiden koetaan erityisesti hyötyvän joustavasta perusopetuksesta.

Joustava perusopetus on tarkoitettu vähintään 14-vuotiaille 7.–9.-luokkalaisille, jotka ovat mahdollisesti jäämässä ilman päättötodistusta tai syrjäytymässä jatkokoulutuksesta. Joustavassa perusopetuksessa opiskellaan sekä koulussa että työpaikalla. Luokassa työskentelee eritysluokanopettajan lisäksi nuoriso-ohjaaja. Joustavan perusopetuksen luokka ei ole erityisluokka, eikä oppilailta edellytetä erityisen tuen päätöstä.

Joustavan perusopetuksen oppilaat valitaan hakemuksen ja jopo-tiimin tekemän suosituksen perusteella. Suositus perustuu jopo-tiimin tekemään haastatteluun. Jopo-tiimiin kuuluu joustavan perusopetuksen opettaja, kuraattori ja nuoriso-ohjaaja.

Varsinainen hakuaika joustavaan perusopetukseen oli 1.3.–30.4.2021. Hakemuksia joustavaan perusopetukseen on 3.5.2021 mennessä tullut 55. Haastattelut tehdään toukokuun aikana. Joustavaan perusopetukseen valitaan opetukseen soveltuvat oppilaat. Vuosittain kielteisen päätöksen on saanut 3–10 oppilasta. Nykyisistä seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisista jatkaa lukuvuodelle 2021–2022 joustavassa perusopetuksessa 10–12 oppilasta. Näin ollen jopo-opetuksessa olisi oppilaita tämän tiedon mukaan yhteensä 65–67 lukuvuonna 2021–22.

Vuosittain kaikki hakemuksen jättäneet eivät ole tulleet valituksi eikä osa paikan saaneista ole ottanut osoitettua paikkaa vastaan. Joustavaan perusopetukseen on mahdollista hakeutua vielä syksyn aikana, jos vapaita paikkoja on. Joustavan perusopetuksen paikkoja on syksystä 2017 alkaen jäänyt kokonaan täyttämättä vuosittain keskimäärin 11–32.

Kaikille joustavaa perusopetusta tarvitseville oppilaille on osoittaa paikka. Joustavan perusopetuksen paikkoja on jatkossakin tarjolla riittävä määrä suhteessa paikkaa hakeneisiin.

Joustavaan perusopetukseen hakeutuneiden määrään on vaikuttanut lähikouluperiaatteen vahvistuminen. Yhä useammin oppilas haluaa jäädä omaan lähikouluunsa ja koulut pystyvät entistä paremmin tukemaan oppilaita omissa lähikouluissa. Työelämäpainotteisen opetuksen, Teppo-opetuksen, kehittäminen Helsingissä on myös vaikuttanut joustavaan perusopetukseen hakeutumiseen. Työelämäpainotteisessa opetuksessa oppilas opiskelee omassa lähikoulussa ja hänen opinto-ohjelmaansa on lisätty tavallista enemmän työssäoppimisjaksoja. Teppo-opetusta oli lukuvuonna 2020-2021 neljässä koulussa ja lukuvuonna 2021–2022 Teppo-opetusta annetaan 8 peruskoulussa.

Tiedottaminen

Joustavasta perusopetuksesta on tiedotettu kevään 2021 aikana rehtoreiden aluekokouksissa 4.3.2021 sekä kuraattoreiden ja psykologien kuukausikokoksissa 4.3.2021. Opinto-ohjaajien ja laaja-alaisten erityisopettajien yhteisessä tilaisuudessa asiasta tiedotettiin 12.2.2021. Joustavan perusopetuksen esitteet ja video on lähetetty kouluille 28.2.2021. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sisäisellä nettisivulla Opehuoneessa asiasta on uutisoitu 13.4.2021.

Huoltajille on lähetetty Wilma-viesti 15.3.2021. Helsingin uutiset kirjoitti joustavan perusopetuksen toiminnasta ja siihen hakeutumisesta 11.4.2021. Helsingin kaupungin ulkoisilla nettisivuilla on toiminnasta uutisoitu 29.3.2021.

Sosiaalisessa mediassa joustavasta perusopetuksesta on tiedotettu Twitterissä 19.3.2021 ja 14.4.2021, Instagramissa 29.3.2021 ja Facebookissa 19.3.2021 ja 13.4.2021. Facebookiin on ostettu myös maksullinen mainonta joustavasta perusopetuksesta ajalle 14.4.-28.4.2021.

Osallistaminen

Tilanteesta on keskusteluja joustavaa perusopetusta antavien koulujen rehtoreiden kanssa kahdessa eri kokouksessa. Joustavan perusopetuksen koulujen rehtorit ja opettajat tavattiin 29.1.2021 ja 4.5.2021. Joustavan perusopetuksen opettajat kutsuttiin vielä erikseen suunnittelemaan tiedottamista 19.2.2021, mutta opettajia ei saapunut paikalle.

Lapsivaikutusten arviointi

Joustava perusopetus on tarkoituksenmukainen oppilaille, jotka hyötyvät toisenlaisesta tavasta suorittaa peruskoulu. Opiskeluun liittyy neljä kappaletta työssäoppimisjaksoja, joka vaatii kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja sitoutumista. Yhteistyö nuorisopalveluiden kanssa jatkuu aiemmin sovitulla tavalla. Nuoriso-ohjaajalla on tärkeä rooli oppilaiden kokonaisvaltaisen tuen varmistamisessa.

Päätös turvaa joustavan perusopetuksen paikan niille, jotka hakemuksen ja haastattelun perusteella soveltuvat joustavaan perusopetukseen. Oppilas joutuu usein siirtymään toiseen kouluun joustavaan perusopetukseen, tällöin oppilaan koulumatka pitenee ja koulukaverit vaihtuvat. Joustavan perusopetuksen järjestämispaikat sijaitsevat eri puolilla kaupunkia, jolloin pyritään turvaamaan kohtuullinen koulumatka.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 2 §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Taina Tervonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 83013

taina.tervonen(a)hel.fi

Maria Tauriainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 71827

maria.tauriainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566