Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (5)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/13

 

18.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

Maunulan ala-asteen koulun, Maunulan yhteiskoulun ja Pasilan peruskoulun oppilaaksiottoalueen muutos 1.8.2022 alkaen

HEL 2021-002195 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti muuttaa Maunulan ala-asteen koulun 1–6 luokkien, Maunulan yhteiskoulun 7–9 luokkien ja Pasilan peruskoulun 1–9 luokkien ja oppilaaksiottoalueen rajaa 1.8.2022 alkaen alla olevan selostuksen ja liitteen 1 kartan pohjalta:

Pasilan peruskoulun nykyiseen oppilaaksiottoalueeseen liitetään pienalue (1720), joka rajautuu pohjoisessa Metsäläntiehen, idässä Veturitiehen, etelässä Kuormakatuun ja lännessä Postintaipaleeseen.

Pasilan peruskoulun oppilaaksiottaolueen raja kulkee muutoksen jälkeen Idässä Pohjoisbaanaa pitkin Ratapihantiehelle saakka ja siitä edelleen Koskelantielle. Koskelantieltä raja kääntyy kulkemaan Mäkelänkatua Elimäenkadun risteykseen ja siitä edelleen Töysänkadulta Teollisuuskadulle ja Traverssikujaa pitkin Aleksis Kiven kadulle. Aleksis Kiven kadulta raja kääntyy Kotkankadulle ja siitä edelleen Viipurinkadun yli ja Tivolitielle. Tivolitieltä raja kulkee junaratojen jälkeen ratojen länsipuolta Nordenskiöldinkatuun saakka. Nordenskiöldinkadulta raja kääntyy Auroranporttia pitkin ja siitä edelleen Nordenskiöldinpolkua pitkin siten, Nordenskiöldinpolku 2 kohdalta raja kääntyy luoteeseen Keskuspuistossa kulkien Tenholanpolkuun saakka. Tenholanpolulta raja kulkee Keskuspuiston itäreunaa. Oppilaaksiottoalue rajautuu siten, että Radiokatu 22, Kuuluttajankadun ja Ilmalankadun talot kuuluvat oppilaaksiottoalueeseen. Ilmalankatu 6 kohdalta raja kääntyy kohti Hakamäentietä palaten Keskuspuistoon. Eläinten hautausmaan kohdalla raja kääntyy Metsäläntielle ja siitä edelleen Veturitielle. Raja kulkee Veturitietä pitkin junarataan saakka ja kääntyy itään kulkien junaradan pohjoispuolta Lukkosepänraittiin saakka ja junaratojen yli Pohjoisbaanaan.

Vastaavasti tämä alue ei enää kuulu Maunulan ala-asteen koulun 1–6 luokkien ja Maunulan yhteiskoulun 7–9 luokkien oppilaaksiottoalueeseen.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 3.3.2020 (§ 37) suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen palveluverkkosuunnittelun periaatteiksi 1.8.2020 alkaen, että suomenkielinen varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus jakaantuvat seitsemään yhteiseen alueeseen, jotka perustuvat pääosin kaupungin suurpiirijakoon (Itäinen ja Östersundomin suupiiri muodostavat yhden alueen).

Helsingin kaupungin piirijakojärjestelmään on tehty muutos 1.1.2021 alkaen (14.12.2020 kaupungingeodeetti) Maunulanpuiston osa-alueen jakamisesta kahteen osaan siten, että Metsäläntien pohjoispuoli jää Pohjoiseen suurpiirin ja eteläinen puoli siirtyy Keskiseen suurpiiriin. Pohjois-Pasilan alue on siten kokonaisuudessaan 1.1.2021 alkaen osa Keskistä suurpiiriä.

Keskiseen suurpiiriin siirretty Pohjois-Pasilan pohjoisin alue kuuluu tällä hetkellä 1–6 luokkien osalta Maunulan ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueeseen ja 7–9 luokkien osalta Maunulan yhteiskoulun oppilaaksiottoalueeseen.

Ehdotuksessa esitetään tähän muutosta siten, että edellä määritelty alue kuuluisi Pasilan peruskouluun 1–9 luokkien osalta. Syksyllä 2022 Pohjois-Pasilan alueella asuvat koulunsa aloittavat 1. luokan oppilaat ja 7. luokalle siirtyvät oppilaat aloittavat koulunsa Pasilan peruskoulussa.

Pohjois-Pasilan alueella asuvat ja lukuvuonna 2021-2022 Maunulan ala-asteella koulunsa aloittaneet, voivat halutessaan siirtyä Pasilan peruskoulun oppilaiksi syksyllä 2022. Pasilan peruskoululle nyt muodostettavalla oppilaaksiottoalueella asuvat Maunulan ala-asteen koulun oppilaat voivat käydä koulun vuosiluokat loppuun Maunulan ala-asteella tai Maunulan yhteiskoulussa tai siirtyä Pasilan peruskoulun oppilaiksi.

Vaikutusten arviointi

Palveluverkkotarkastelu käynnistyi, koska Pohjois-Pasilaan on rakenteilla Postipuiston uusi asuinalue, sinne on valmistunut uusia asuintaloja ja rakentaminen etenee alueella. Tällä alueella ei aiemmin ollut asuinrakennuksia.

Pasilan peruskoulu toimii kolmessa toimipisteessä tällä hetkellä. Koulussa on oppilaita 621 (20.9.2020). Pasilan peruskoulun nykyisen oppilaaksiottoalueen peruskouluikäisten määrä kasvaa siten, että vuonna 2025 ennusteiden mukaan oppilaaksiottoalueella asuu 7–15-vuotiaita noin 1 080. Pohjois-Pasilan alueella ennustetaan asuvan peruskouluikäisiä tuolloin noin 150.

Pasilan peruskoululle valmistuu vuonna 2024 uusi koulurakennus, jossa on tilaa noin 1000:lle oppilaalle. Pohjois-Pasilan alueelle on investointiohjelman talonrakentamisohjelmassa vuosille 2021–2030 ohjelmoitu koulurakennus vuosille 2027–2029. Pohjois-Pasilan alueen palvelutarpeeseen pyritään saamaan koulu- ja päiväkotitilaa Pasilasta vuoden 2021 aikana.

Maunulan ala-asteen koulu toimii yhdessä toimipisteessä. Koulussa on 547 (20.9.2020) oppilasta. Maunulan ala-asteen koulun muutetulla oppilaaksiottoalueella ennustetaan asuvan 7–12-vuotiaita noin 570 vuonna 2025. Koulurakennukseen on tulossa perusparannus vuosina 2023-2025, jolloin koulu toimii väistötiloissa. Maunulan yhteiskoulu toimii yhdessä toimipisteessä. Koulussa on 427 (Vipunen 20.9.2020) oppilasta. Maunulan yhteiskoulun muutetulla oppilaaksiottoalueella ennustetaan asuvan 13–15-vuotiaita noin 320 vuonna 2025. Molemmissa kouluissa on myös kaupunkitason palveluna englanninkielistä opetusta.

Oppilaaksiottoalueiden avulla ohjataan oppilasmääriä, mikä parantaa koulurakennusten tarkoituksenmukaista tilankäyttöä.

Lapsivaikutusten arviointi

Oppilaaksiottoalueen muutos parantaa uuden, rakennettavan Pohjois-Pasilan alueen koulupalvelujen saavutettavuutta, kun peruskoulun alimmat luokat sijaitsevat alueella tilapäisissä tiloissa ennen uuden koulurakennuksen valmistumista. Samoissa tiloissa on myös varhaiskasvatuksen palvelut. Koulu tukee myös uuden asuinalueen yhteisöllisyyden rakentumista, kun alueen lapset käyvät koulua omalla alueellaan. Se tukee alueen väestönkasvusta johtuvaa koulupalvelujen saatavuutta, lähikouluperiaatteen sekä tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien toteutumista. Ennen uuden koulurakennuksen valmistumista isommilla oppilailla on pidempi koulumatka, mutta alueelta on bussiyhteys Pasilan peruskouluun ja Pasilan peruskoulun uudisrakennuksen käyttöönoton jälkeen koulumatka tulee lyhenemään.

Osallistaminen

Maunulan ala-asteen koulun johtokunnalta, Pasilan peruskoulun johtokunnalta ja Viipurin Reaalikoulu Oy:n hallitukselta pyydettiin lausuntoa uudesta 1–6 ja 7–9 luokkien oppilaaksiottoalueesta 17.2.2021 mennessä. Maunulan ala-asteen koulun johtokunta ja Pasilan peruskoulun johtokunta puoltavat ehdotettua muutosta oppilaaksiottolueeseen. Viipurin Reaalikoulu Oy:n hallitus esittää huolensa oppilasmäärän vähenemisestä oppilaaksiottoalueellaan, mikäli muutos tehdään. Lausunnoissa ilmeni, että johtokunnat ovat lausuntoja antaessaan kuulleet koulunsa oppilaskuntaa.

Asukkailla oli mahdollisuus kommentoida ehdotusta Kerrokantasi-palvelussa ajalla 10.2.–19.2. Kerrokantasi-palvelussa asukkailta ei tullut yhtään kommenttia.

Kerrokantasi-palvelu

Lausuntopyynnössä ja kerrokantasi-palvelussa oli oppilaaksiottoalueen muutos merkitty 1.8.2021 alkaen sekä kerrottu tuolloin alueelle tulevasta tilapäisestä paviljongista. Paviljongin rakentaminen ei kuitenkaan ole mahdollista alueelle alun perin suunnitellulla aikataululla, jonka vuoksi oppilaaksiottoalueen muutosta esitetään toteutettavaksi 1.8.22 alkaen.

Oppilaaksiottoalueen muutosta on käsitelty yhdessä varhaiskasvatuksen aluepäälliköiden kanssa.

Päätösprosessi

Helsingin kaupungin koulujen palveluverkon tarkastelu pohjautuu koulutuspoliittisiin linjauksiin (kaupunginhallitus 30.3.2015 § 339) sekä kaupungin strategiaan.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan jaostojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta päättää oppilaaksioton perusteista tai hyväksyä perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää asiasta (15 luku 2 §).

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 kartta

Oheismateriaali

1

Lausuntopyyntö johtokunnalle oppilaaksiottoalueesta 1.8.2021 alkaen

2

Maunulan ala-asteen koulun lausunto

3

Maunulan yhteiskoulun hallituksen kokouksen pöytäkirjanote (allekirj.)

4

Maunulan yhteiskoulun hallituksen lausunto (allekir.)

5

Pasilan peruskoulun johtokunnan lausunto (allekirj.)

6

Pasilan peruskoulun oppilaskunnan lausunto

7

Väestöennuste 7-15 vuotiaat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Rehtorit

Kaupunkiympäristön toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566