Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/1

 

18.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Krabben ja Matias Pajulan sekä varatarkastajiksi Suvi Pulkkisen ja Samuel Adouchiefin.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajaksi Elina Das Bhowmikin sijasta Johanna Krabben.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Elina Das Bhowmikin ja Matias Pajulan sekä varatarkastajiksi Suvi Pulkkisen ja Samuel Adouchiefin.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566