Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

18.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

Työväenopiston opetuksen suuntaviivat lukuvuonna 2021−2022

HEL 2021-005279 T 12 00 01

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen suomenkielinen jaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin työväenopiston opetuksen suuntaviivat 2021−2022 (liite 1).

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Ville Ylikahri. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Ville Ylikahri, vapaan sivistystyön päällikkö, puhelin: 310 88501

ville.ylikahri(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin työväenopiston opetuksen suuntaviivat lukuvuonna 2021-2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin työväenopiston lukuvuosittaista toimintaa ohjaavat kaupungin strategia ja talousarvio, sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä kehittämishankkeisiin liittyvät tavoitteet. Näiden perusteella kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle esitellään vuosittain yhteenveto työväenopiston tulevan lukuvuoden suuntaviivoista. Yhteenveto suuntaviivoista on liitteenä ja siinä esitellään opiston toiminnan keskeiset strategiset toimenpiteet sekä opetuksen volyymi aineittain jakautuneena.

Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto tuottaa vuosittain noin 5 000 kurssia sekä lisäksi satoja luentoja ja tapahtumia. Kurssien suunnittelusta vastaavat ainealojen suunnittelijaopettajat ja koulutussuunnittelijat. Kullekin ainealalle on määritelty tietty tuntimäärä, joka tulee toteuttaa. Opetuksen toteuttavat opiston vakituiseen henkilökuntaan kuuluvat suunnittelijaopettajat sekä yli 800 tuntiopettajaa. Kurssien osallistujamäärä on keskimäärin 17 henkeä. Kurssilaisista 16 prosenttia on vieraskielisiä. Työväenopiston tavoitteena vuonna 2021 on toteuttaa 103 000 tuntia opetusta ja tavoittaa yhteensä 70 000 kurssilaista.

Koronapandemian torjumiseksi asetetut rajoitustoimet ovat vaikuttaneet voimakkaasti työväenopiston toimintaan. Tulevan lukukauden keskeisenä tavoitteena onkin palauttaa opiston volyymit pandemiaa edeltävälle tasolle ja samalla hyödyntää poikkeusolojen aikana opittuja digitaalisia opetusmenetelmiä. Opistolle on laadittu verkko-opetuksen periaatteet, joiden mukaan jokaisella ainealalla tarjotaan jatkossa verkkokursseja ja -luentoja jokaisena lukukautena.

Työväenopiston opetus jakaantuu neljään yksikköön: kielet ja tietoaineet, taitoaineet, taideaineet sekä maahanmuuttajakoulutus. Opetustuntimäärissä on noin 3 prosentin vähennys edellisvuoteen verrattuna muissa yksiköissä paitsi maahanmuuttajakoulutuksessa, jossa vähennystä ei ole tehty. Lisäksi maahanmuuttajille suunnattua koulutusta pystytään lisäämään usean eri hankerahoituksen avulla. Opisto alkaa tuottaa syksystä 2021 alkaen työelämän suomen kielen kursseja työttömille helsinkiläisille.

Lukuvuoden aikana otetaan kaikilla ainealoilla käyttöön uudistetut opetussuunnitelmat, jotka ohjaavat opetuksen suunnittelua ja toteutusta.

Vapaan sivistystyön opintojen rekisteröiminen valtakunnalliseen Koski-tietovarantoon käynnistyy lakimuutoksen myötä 1.8.2021. Tästä lähtien vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat halutessaan viedä opiskelijoiden opintosuoritukset kansalliseen opintorekisteriin, mikäli opiskelija tätä haluaa. Työväenopisto ottaa rekisteröintimahdollisuuden käyttöön vuonna 2022.

Syksyn 2021 kurssitarjonta julkaistaan Ilmonet.fi -palvelussa 14.6.2021 ja painetussa opinto-oppaassa elokuun alussa. Ilmoittautuminen syksyn kursseille alkaa porrastetusti 16.−18.8.2021 ja kevään kursseille 7.-9.12.2021.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Ville Ylikahri, vapaan sivistystyön päällikkö, puhelin: 310 88501

ville.ylikahri(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin työväenopiston opetuksen suuntaviivat lukuvuonna 2021-2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566